รวมพลคนวิชาการร่วมถกประเด็นการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินและบุหรี่ไฟฟ้าอย่างสร้างสรรค์ เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ ด้าน กฟผ. เข้าร่วมเสวนาย้ำชัดภาคใต้มีความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลักเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน และไม่ละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อม

20171213-MIS01-01

          วันนี้ (13 ธันวาคม 2560) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดเสวนาหัวข้อ “เจาะลึกประเด็นร้อนโรงไฟฟ้าถ่านหิน - บุหรี่ไฟฟ้า นวัตกรรมช่วยลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้จริงหรือไม่?” เปิดมุมมองข้อเท็จจริงจากฝั่งนักวิชาการและกลุ่มผู้บริโภค ยืนยันผลการวิจัยว่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่ลดการเผาไหม้ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้เพื่อให้ภาครัฐได้มีข้อมูลในการกำหนดนโยบายสาธารณะตามแนวไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ. ศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา มีสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าฟังจำนวนมาก ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

20171213-MIS01-02 20171213 MIS02 03

ศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช พงษ์เพียจันทร์   /  รศ.ดร. ภิญโญ มีชำนะ

          ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยฯ เป็นตัวกลางในจัดเสวนาครั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงให้ครบรอบด้านจากนักวิชาการ นักสิทธิมนุษยชน และกลุ่มผู้บริโภคให้ประชาชนและรัฐบาลได้รับรู้และร่วมตัดสินใจเพื่อหาทางออกสำหรับการกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ผ่านมา เราจะได้ยินทั้งเสียงสนับสนุนและคัดค้านการนำนวัตกรรม เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน หรือแม้แต่บุหรี่ไฟฟ้า มาใช้เป็นทางเลือกแทนที่ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการชั้นนำทั่วโลกระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการเผาไหม้เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารมลพิษที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพอากาศและสุขภาพ ซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ มุ่งเน้นที่การจำกัดกระบวนการเผาไหม้ ทำให้ช่วยลดความเสี่ยงไปได้

          รศ.ดร. ภิญโญ มีชำนะ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เพื่อให้เรามีไฟฟ้า (Electricity) ใช้เป็นไปอย่างมีดุลยภาพระหว่าง 4Es คือ ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความมั่นคงของพลังงาน (Energy Security) และวิศวกรรม (Engineering)

20171213 MIS02 04 20171213 MIS02 05 20171213 MIS02 06

ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  /  ดร.อุริช อัชชโคสิต  /  ผศ.ดร.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม

          ทางด้าน ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ ได้เสนอมุมมองที่น่าสนใจไว้ว่า “ความจำเป็นของการมีโรงไฟฟ้าหลักในภาคใต้ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน ต้นทุนค่าไฟฟ้าและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรักษาสิ่งแวดล้อม”

          ดร.อุริช อัชชโคสิต นักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า ผมได้ให้คำมั่นสัญญากับชาวเทพาไว้ว่า จะช่วยนำโรงไฟฟ้าถ่านหินไปให้ชาวเทพา เพื่อให้ชาวเทพามีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีงานทำ มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง และ ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงแข็ง ที่นานาอารยประเทศก็ล้วนต้องใช้กันทั้งสิ้น มีราคาถูกกว่า เชื้อเพลิงเหลว และ ก๊าซ ถ่านหินจะสร้างความมั่นใจว่า เราจะมีไฟฟ้าใช้ในราคาที่แข่งขันกันได้กับประเทศอื่นๆ”

          ด้าน ผศ.ดร.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า หากสามารถใช้กลไกกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันกำกับดูแลอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าน่าจะเป็นหนทางที่เหมาะสมกว่าการกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะการเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นหนทางของการใช้อำนาจและดุลยพินิจของเจ้าพนักงานอย่างขยายเกินไป ดังที่ปรากฏหลายกรณี

          “ศูนย์วิจัยฯ เชื่อว่านวัตกรรมสมัยใหม่จะเข้ามาช่วยลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ แต่สังคมเรายังปิดกั้นกับนวัตกรรมเหล่านี้อยู่ซึ่งผู้กำหนดนโยบายและประชาชนทั่วไปควรได้รับรู้ข้อมูลและมองให้รอบด้าน” ศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช กล่าวปิดท้าย