สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ในฐานะผู้ตรวจประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เข้าตรวจประเมินการดำเนินงานของ กฟผ. รวม 7 หมวด โดยมีผู้ว่าการ กฟผ. และรองผู้ว่าการ ร่วมตอบประเด็นคำถามโดยละเอียด

20171215-MIS01-01

          เมื่อวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นำโดย นางรสา กาญจนสาย รักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) นำโดย นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เข้าตรวจประเมินผลการดำเนินงานของ กฟผ. ตามแนวทาง SEPA (ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ) ประจำปี 2560 (Site Visit) โดยมี นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับระสูง เข้ารายงานผลการดำเนินงาน เพื่อยืนยันผล รวมถึงตอบข้อซักถามการดำเนินงานตามรายงานที่ กฟผ. ได้จัดส่งให้ สคร. ณ ห้องประชุม 201 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

20171215-MIS01-02

          สำหรับการตรวจประเมินตามแนวทาง SEPA นั้น สคร. มุ่งหวังว่าระบบ SEPA จะเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจไทยยกระดับความสามารถของการดำเนินการสู่ระดับสากล สร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนของประเทศต่อไป โดยองค์ประกอบของเกณฑ์ประเมินแบ่งออกเป็น 7 หมวดคือ 1. การนำองค์กร 2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการหาความรู้ 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ 7. ผลลัพธ์

20171215-MIS01-03

          ทั้งนี้ หลังจากตรวจประเมินการดำเนินการตามระบบ SEPA ของ กฟผ. (Site Visit) ประจำปี 2560 เรียบร้อยแล้ว ทาง IRDP จะส่งสรุปผลการตรวจประเมินไว้ในรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) ประกอบด้วยจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ เพื่อให้ กฟผ. นำไปใช้ปรับปรุงองค์การ ซึ่งจะมีผลต่อคะแนนการประเมินผลการดำเนินงานในปีต่อไป