กฟผ. แม่เมาะ มอบงบประมาณสนับสนุนให้กับกรมศิลปากร เพื่อดำเนินโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างปี 2560 - 2561 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้

20171215-CSR01-01

          นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มอบงบประมาณ จำนวน 3,310,000 บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาท) ให้กับสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร เพื่อดำเนินโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างปี 2560 - 2561 โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ กรมศิลปากร กรุงเทพมหานครฯ

20171215 CSR01 02

          นายบรรพต ธีระวาส กล่าวว่า สำหรับการสนับสนุนงบประมาณให้กับกรมศิลปากรเพื่อดำเนินโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เกิดจากมาตรการแนบท้ายรายงาน EIA โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ด้านโบราณคดี ที่กำหนดให้ กฟผ. สนับสนุนงบประมาณให้กับกรมศิลปากร เพื่อดำเนินโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ซึ่ง กฟผ. ได้นำมาตรการด้านโบราณคดีหารือกับสำนักศิลปากรที่ 7 น่าน เพื่อจัดทำโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำปี 2557 - 2559 ให้สอดคล้องกับมาตรการฯ แนบท้ายรายงาน EIA ที่กำหนด ภายใต้งบประมาณ 6.2 ล้านบาท โดยที่ผ่านมา กฟผ. เป็นผู้จัดหาบริษัทเพื่อดำเนินโครงการ และทางสำนักศิลปากรที่ 7 น่าน เป็นผู้ควบคุมและช่วยตรวจรับงาน และได้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ไปจนถึงปี 2561

20171215-CSR01-03

          ด้าน นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำปี 2557 - 2561 ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการสำรวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง โครงการขุดค้นทางโบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง และโครงการสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งโบราณคดีถ้ำช้างเผือก และแหล่งโบราณคดีภาพเขียนดอยผาตูบ ซึ่งได้ใช้งบประมาณดำเนินการไปแล้วบางส่วน โดยในปี 2560 ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ โครงการจัดทำนิทรรศการหมุนเวียนความรู้ และ โครงการจัดอบรม เรื่อง “โบราณคดีในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง” ส่วนในปี 2561 จะจัดทำ โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งโบราณคดีถ้ำช้างเผือก และแหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีดอยผาตูบ 1 และ 2 รวมเป็นงบประมาณดำเนินโครงการในปี 2560 - 2561 ทั้งสิ้น 3,310,000 บาท ซึ่งทั้งโครงการจัดอบรม และโครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งโบราณคดี กฟผ. เห็นว่าทาง กฟผ. ไม่มีความเชี่ยวชาญในงานดังกล่าวจึงขอสนับสนุนงบประมาณให้ทางกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการต่อไป