รายงานหลายฉบับระบุว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินของอินเดียกลับมาผลิตไฟฟ้าได้เกินร้อยละ 65 ของกำลังผลิตสูงสุด (หรือมีค่า Plant Load Factor - PLF มากกว่าร้อยละ 65) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2557

20180104 ART02 01

         เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ที่โรงไฟฟ้าถ่านหินของอินเดียมีการผลิตไฟฟ้าไม่เต็มกำลังผลิต โดยผลิตไฟฟ้าลดลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ. 2560 ในระยะเวลา 7 เดือน คือ จากเมษายนถึงตุลาคม โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถกลับมาผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง

         นักวิเคราะห์มองว่า การที่โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งของรัฐและเอกชนล้วนมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากขึ้น โดยเมื่อปี 2551 โรงไฟฟ้าถ่านหินของอินเดียเคยผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 78.5 ของกำลังผลิตสูงสุด ก่อนที่จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าลดลงเรื่อย ๆ

         อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้โรงไฟฟ้ากลับมาผลิตไฟฟ้ามากขึ้น เพราะมีการปรับปรุงโครงข่ายระบบส่งเพื่อแก้ปัญหาสายส่งลักษณะเป็นคอขวด ที่เชื่อมโยงระหว่างภาคใต้กับพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ เป็นผลให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้มากขึ้น

         ขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของประเทศอินเดียกำลังประสบปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิง ทำให้มีการผลิตไฟฟ้าได้แค่ร้อยละ 20 ของกำลังผลิตสูงสุดเท่านั้น

         ปัจจุบันอินเดียมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินประมาณร้อยละ 60 และมีแผนจะเพิ่มกำลังผลิตถ่านหินอีก 65,000 เมกะวัตต์ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า หรือเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดใหญ่จำนวน 20 โรง

         ยังมีการคาดการณ์ด้วยว่าการใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าในอินเดียจะยังรักษาระดับในช่วงร้อยละ 42-50 ไปอีก 30 ปี เป็นแหล่งพลังงานสำคัญคู่กับพลังงานนิวเคลียร์

         ทั้งนี้ สัดส่วนการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยจะอยู่ในช่วงร้อยละ 22-26 จนถึง พ.ศ. 2590 เมื่อเทียบกับปัจจุบันที่มีสัดส่วนร้อยละ 4

หมายเหตุ : Plant Load Factor (PLF) คือ ค่าร้อยละของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจริง เมื่อเทียบกับความสามารถสูงสุดในการผลิตของโรงไฟฟ้า ค่า PLF สูง หมายความว่าโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าจำนวนมาก

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก

         - Uptick in demand: First time in 10 years, power plants show load factor rising http://indianexpress.com/article/india/uptick-in-demand-first-time-in-10-years-power-plants-show-load-factor-rising-5000387/

         - Indian coal-fired plants see utilization rebound http://www.pennenergy.com/articles/pei/2017/12/indian-coal-fired-plants-see-utilization-rebound.html