20180105-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายโอภาส จริยภูมิ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (อบม.) เป็นผู้แทน กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ร่วมบริจาครถโดยสาร ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมงบประมาณเพื่อเป็นค่าปรับปรุงสภาพรถ จำนวน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพะเยา โดยมี นายศาสตรา วงศ์จุมฟู ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนฯ จะนำไปใช้รับ-ส่ง นักเรียนและใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไป