กฟผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ กับประเทศจีน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคนิคโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ เสริมศักยภาพและความพร้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย

         นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. ได้ลงนามต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์ (MOU) กับ Mr. Shu Guogang, Senior Vice President China General Nuclear Power Corporation (CGN) ซึ่งการลงนามครั้งนี้เป็นการต่ออายุครั้งที่ 2 หลังจากที่มีการลงนาม MOU ฉบับแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคนิคเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ และเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ สำหรับเตรียมความพร้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศไทย โดยมีนายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า (รวพฟ.) นายนรชัย หลิมศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ (อบน.) นายสมพล สุขสม ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุม (อวฟ.) และนายอรรถพร ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล (อวค.) ร่วมในพิธีลงนามดังกล่าว เมื่อระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2560 ณ โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

         โอกาสนี้ ผู้ว่าการ กฟผ. และ คณะ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang ซึ่ง กฟผ. ได้ส่งผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในช่วงปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang แบ่งการพัฒนาโครงการออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เครื่องที่ 1 และ 2 เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ไปแล้วในเดือนมกราคมและตุลาคม 2559 ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่า เครื่องที่ 3 และ 4 จะสามารถเดินเครื่อง เชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤศจิกายน 2564 และ มิถุนายน 2565 ตามลำดับ และระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการวางแผน

         ปัจจุบันจีนมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว 37 โรง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 20 โรง และมีแผนที่จะดำเนินการอีก 60 โรง โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 50 ของโรงไฟฟ้าและโครงการทั้งหมดดำเนินการโดยบริษัท CGN นอกจากนี้ บริษัท CGN ยังมีการร่วมทุนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Hinkley Point C ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 2 x 1,600 เมกะวัตต์ ในสหราชอาณาจักร โดยได้มีการลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 และมีกำหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2568 - 2569 ทั้งนี้ CGN มีแผนการส่งออกเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ HPR1000 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Fangchenggang เครื่องที่ 3 และ 4 ให้กับสหราชอาณาจักร โดยอยู่ในระหว่างการประเมินของผู้กำกับดูแล สำหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ Bradwell อีกด้วย