นายประสิทธิ์ อุปชิตร วิศวกรระดับ 11 พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นผู้แทน กฟผ. มอบทุนวิจัย งวดที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้ที่ดินต่อปริมาณน้ำท่า และปริมาณตะกอนในลุ่มน้ำพอง ให้แก่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะอาจารย์ เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกเพียรจิตร ชั้น ๘ ห้องคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561