กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการ “ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน” พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทน กฟผ. เหมืองแม่เมาะ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ 2561 ในระดับพื้นที่ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกองทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

          ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี ภาคเหนือมักประสบปัญหาหมอกควัน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการเผาป่า และวัสดุทางการเกษตรของเกษตรกร เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรในช่วงฤดูร้อน ซึ่งจังหวัดลำปางก็ประสบปัญหาดังกล่าว เนื่องจากสภาพภูมิประเทศบางแห่งที่เป็นแอ่งกระทะทำให้ฝุ่นละอองปกคลุมในพื้นที่ แขวนลอยในบรรยากาศได้นาน และไม่ตกลงสู่พื้นดิน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน

          นายบรรพต ธีระวาส เปิดเผยว่า “กฟผ. แม่เมาะ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบกว่า 90,000 ไร่ วางแผนการดำเนินงานในปี 2561 โดยเน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าและปัญหาหมอกควันที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ได้แก่ การจัดทำแนวกันไฟป่า การจัดทำแผนที่จำแนกพื้นที่ตามระดับความเสี่ยง เช่น รอยต่อระหว่างป่าธรรมชาติกับพื้นที่ฟื้นฟู พื้นที่ฟื้นฟูที่มีคนเข้ามาหาของป่า เป็นต้น ซึ่งได้แบ่งพื้นที่เฝ้าระวัง 3 จุด คือ บริเวณที่ทิ้งดินด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) บริเวณด้านตะวันตกเฉียงใต้ (SW) และบริเวณพื้นที่ฟื้นฟูด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)”

          “ทั้งนี้ ยังบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดลำปาง โดยร่วมเป็นคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง (War Room) และดำเนินโครงการ “ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน” จัดอบรมเครือข่ายป้องกันไฟป่าและส่วนจัดการป้องกันไฟป่า ร่วมกับ กรมป่าไม้ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้างบริษัท และบริษัทผู้รับจ้าง ติดป้ายคำขวัญรณรงค์ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เชื่อมต่อหมู่บ้าน จัดทำหอดูไฟบริเวณที่ทิ้งดินความสูงประมาณ 5 - 6 เมตร จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์และเครื่องจักร รวมถึงสนับสนุนกำลังคนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานภาครัฐร้องขอ” นายบรรพต กล่าว

          สำหรับ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ มีภารกิจหลักในการจัดหาถ่านหินเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากล ยืนยันได้จากการได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ด้านการผลิต ISO 14001 : 2015 ด้านสิ่งแวดล้อม ISO 26000 & CSR ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และ ISO 18001 & OHSAS 18001 ด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการได้รับรางวัลคุณภาพ อาทิ รางวัล Green Mining Award และ รางวัล ASEAN Coal Award เป็นต้น พร้อมทั้งดำเนินภารกิจควบคู่กับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นดูแลเอาใจใส่ในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและสามารถดำรงอยู่เอื้อประโยชน์แก่มวลชนต่อไปได้อย่างยั่งยืน