20180125-MIS01-01

          กฟผ. ยกเสาเอกโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าเขตนครหลวง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2562

20180125-MIS01-02 20180125-MIS01-03

          เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 โดยมี Mr.Markus Lorenzini CEO of Siemens Limited Mr.Christian Bergmann Head of Project Execution Siemens AG และ Mr.Soji Sakai President of Marubeni Thailand Company Limited ร่วมในพิธี ณ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

20180125-MIS01-04 20180125-MIS01-05

          นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร เปิดเผยว่า พิธีในวันนี้เป็นการยกเสาเอกของอาคารกังหัน ชุดที่ 1 (Turbine Hall of Train no.1) ของโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP 2015) ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โดย กฟผ. ได้ลงนามสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้า Siemens AG, Siemens Limited และ Marubeni Corporation สร้างขึ้นเพื่อทดแทนกำลังผลิตของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนพระนครใต้ เครื่องที่ 1-5 ซึ่งมีกำหนดปลดออกจากระบบทั้งหมดในปี 2561 โรงไฟฟ้าใหม่นี้ เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบเพลาเดียว มีขนาดกำลังผลิตสุทธิ 1,234.3 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ตั้งอยู่บริเวณตำบลบางโปรง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ปัจจุบัน เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าและการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในเขตนครหลวง ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นศูนย์กลางความต้องการไฟฟ้าของประเทศที่มีความสำคัญและมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพสูงขึ้น และพร้อมจ่ายไฟฟ้าได้ทุกช่วงเวลา โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ไม่กระทบต้นทุนค่าไฟฟ้า เป็นมิตรกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

20180125-MIS01-06 20180125-MIS01-07

          นายกฎชยุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความคืบหน้างานก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 ปัจจุบันมีความก้าวหน้า ร้อยละ 38.2 โดยกำลังดำเนินการงานเสาเข็มและงานฐานรากของอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคารเครื่องกำเนิดไอน้ำ ห่อหล่อเย็น และอาคารศูนย์ควบคุมกลาง ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 1 มีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date : COD) ในเดือนธันวาคม 2562

20180125-MIS01-08