กรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กล่าวว่า ใต้ทะเลเทพามีกองหินธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 13 กองหิน อุดมไปด้วยปะการัง ปลาปูกุ้งหอย แต่ในรายงานอีเอชไอเอ ไม่ได้ระบุเรื่องกองหินธรรมชาติใต้น้ำไว้เลย นอกจากนี้ยังมีกองปะการังเทียมจำนวนนับร้อยกองอีกในพื้นที่ดังกล่าว และเป็นพื้นที่ทำการประมงแบบยั่งยืนด้วย ดังนั้น รายงานอีเอชไอเอจึงประเมินความอุดมสมบูรณ์ของทะเลเทพาและพื้นที่เทพาต่ำเกินจริงนั้น

         กฟผ. ขอยืนยันว่า รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ไม่ได้มองข้ามความสำคัญของพื้นที่ทะเลเทพาแต่อย่างใด โดย กฟผ. ได้ศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มีความโปร่งใสและเปิดกว้างให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งในรายงานดังกล่าว ได้มีการศึกษาผลกระทบทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตร และนอกรัศมี 5 กิโลเมตร ครบถ้วนทั้งกองหิน ปะการังธรรมชาติ และประการังเทียมของกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานอื่นๆ ไว้ในรายงานอย่างครบถ้วน ดังนี้

        จากการศึกษาแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ (รูปที่ 1) พบว่า บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร) มีโขดหินและที่ตื้นบางบริเวณ เช่น หินพังกา โขดเอนนีมีเซสเซอร์ โขดลิ่วทะเล โดยพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของแหลมตาชีมีโขดหินและที่ตื้นหลายจุด ตำแหน่งโขดหินบริเวณใกล้ที่ตั้งโครงการแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 1

20180131 ART02 01

ที่มา : ประมวลจากแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ แผ่นที่ 206 สงขลาถึงกลันตัน กับแผ่นที่ 230 อ่าวปัตตานี

         และนอกรัศมี 5 กิโลเมตร พบกองหินธรรมชาติใต้น้ำ คือ กองหินลูกแมวนอก และกองหินลูกแมวใน ซึ่งห่างจากพื้นที่โครงการเป็นระยะทาง 74.7 กิโลเมตร

20180131 ART02 02

แผนที่แผนที่แสดงตำแหน่งโขดหิน อ้างอิงจากแผนที่เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ

         จากการศึกษาการวางแนวปะการังเทียมในบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลา พบว่าเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 โดยโครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็กจังหวัดสงขลาได้มีการประชุมชาวบ้านในท้องถิ่นเพื่อชี้ให้เห็นถึงการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้ำในบริเวณชายฝั่งทะเลที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์มานาน ซึ่งสามารถสรุปเหตุการณ์ได้ ตารางที่ 2 สำหรับประวัติการสร้างแนวปะการังเทียมในบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาสรุปได้ดังตารางที่ 3

         และจากการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลปะการังเทียม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบแนวปะการังเทียมในพื้นที่ศึกษาดังรูปที่ 2 โดยปะการังเทียมกองที่อยู่ใกล้พื้นที่ศึกษา มีระยะห่างจากพื้นที่โครงการ 4.6 และ 4.3 กิโลเมตรโดยประมาณ

20180131 ART02 03

20180131 ART02 04

นอกจากนี้ จากการศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลปะการังเทียมแห่งประเทศไทย และฐานข้อมูลทรัพยากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พบว่า ในบริเวณอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีปะการังเทียม 2 บริเวณ คือ หมู่ 1 บ้านปากบางสะกอม ตำบลสะกอม จำนวน 2 กอง เป็นแท่งคอนกรีต จำนวน 350 แท่ง พื้นที่ 0.5 ตารางกิโลเมตร ห่างจากฝั่ง 1.5 – 2.5 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3

20180131 ART02 05

รูปที่ 2 แสดงตำแหน่งปะการังเทียมบริเวณพื้นที่ศึกษา

20180131 ART02 06

รูปที่ 3 รายละเอียดปะการังเทียมบริเวณอำเภอเทพา