นาย Nguyen Minh Quang เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า แห่งศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าแห่งชาติ ประเทศเวียดนาม (EVN National Load Dispatch Centre) ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้า การเดินหน้าพัฒนา smart grid และทำไมประเทศเวียดนามไม่สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100% ในงาน Asian Utility 2016

20180209 ART01 01

         นาย Nguyen กล่าวถึงแผนการพัฒนา smart grid ว่าแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระยะ ระยะแรกเริ่มในช่วงปี 2555-2559 ซึ่งเป็นขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายระบบส่งไฟฟ้า ส่วนระยะที่ 2 ระหว่างปี 2560-2565 และระยะที่ 3 หลังจากปี 2565 จะเป็นขั้นตอนการพัฒนาระบบควบคุม ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ การควบคุมระยะไกล รวมถึงการพัฒนาระบบสถานีไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ และการเตรียมพร้อมรองรับพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากที่จะเข้าสู่ระบบ

20180209 ART01 02

ระบบส่งไฟฟ้าของเวียดนาม

         นาย Nguyen ระบุว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นความท้าทายในการดูแลระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง เชื่อถือได้ และมีความยั่งยืน ต้องมีการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ และสร้างเครือข่ายระบบส่งให้สามารถจ่ายไฟฟ้า ตอบความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพียงพอ จึงเป็นที่มาให้เวียดนามออกแผนพัฒนาระบบ smart grid เพื่อบูรณาการนำระบบติดตามควบคุม และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรุงความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบ และเตรียมพร้อมรองรับพลังงานหมุนเวียนจำนวนมากที่จะเข้าสู่ระบบในอนาคต

         ปัจจุบัน เวียดนามยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาพลังงานหมุนวียน ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก จำนวน 2,000 เมกะวัตต์ พลังงานลม 100 เมกะวัตต์ ชีวมวล 150 เมกะวัตต์ ในขณะที่พลังงานแสงอาทิตย์มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนา โดยตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของเวียดนาม ตั้งเป้าให้ในปี 2573 มีกำลังผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ 12,000 เมกะวัตต์ พลังงานลม 6,000 เมกะวัตต์ และชีวมวล 3,000 เมกะวัตต์

20180209 ART01 03

เป้าหมายสัดส่วนกำลังผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ในปี 2573 ตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของเวียดนาม

         แม้เวียดนามจะมีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียน แต่ นาย Nguyen กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ที่เวียดนามจะใช้พลังงานหมุนเวียนเพียงอย่างเดียว 100% ยังต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน การซื้อไฟฟ้าจากประเทศอื่น การนำเข้าก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งยังมีแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อีกด้วย

20180209 ART01 04

เป้าหมายสัดส่วนการใช้แหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ ผลิตไฟฟ้า ในปี 2573 ตามแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของเวียดนาม

         ทั้งนี้ นาย Nguyen กล่าวทิ้งท้ายว่า แต่ละประเทศมีเงื่อนไขและปัจจัยที่ต่างกัน ทำให้มีวิธีการจัดการพัฒนาระบบพลังงานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งในส่วนของเวียดนามเอง การจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน จะทำทีละขั้นตอน โดยในปัจจุบันจะเริ่มจากวางรากฐาน ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้มั่นคงแข็งแรงก่อน แล้วจึงจะดำเนินการขั้นต่อไป

แปลและเรียบเรียง : สุภร เหลืองกำจร

ข้อมูลจาก

         - EVN NLDC Interview at ASUW16 - Power System Update
https://www.youtube.com/watch?v=eLLl89-pPEM&index=2&list=PLqAbdlDgooc1TtGbuaCDkqWu3fF6 _kg

         - Viet Nam's Power Development Plan
www.energyinnovation.net.au/_literature_173538/Hnet_Vietnam_GDE