รวค. เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” กับ สส. อพท. และ ธพว. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

         วันนี้ (31 มกราคม 2561) นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) เป็นผู้แทน กฟผ. ลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ แก่สถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้มีนายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม (ชคส.) และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วมงาน และร่วมออกบูธกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

         การลงนามดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ OTOP โรงแรม และสำนักงานให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษ โดยการตรวจประเมินและให้คำแนะนำตามเกณฑ์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่กลุ่มผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เช่น กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาลด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจให้กับประเทศ

         นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รวค. กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (G - Green) ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Production) โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะปัจจุบันคนไทยเราหันมาตระหนักเรื่องนี้กันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือภาคเอกชน ทาง กฟผ. จึงจะทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อสังคมในอีกทางหนึ่ง ด้วยการจัดทีมวิชาการเพื่อส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงาน รวมถึงตรวจประเมินและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการตามโครงการนี้ด้วย

         นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับทอง ให้แก่สถานประกอบการ OTOP สถานประกอบการประเภทโรงแรม และสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลการประเมินมาตรฐาน G - Green ในระดับดีเยี่ยม หรือ G ทอง จำนวนทั้งสิ้น 104 รางวัล โดยแบ่งเป็นประเภทโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Production) โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ โรงแรม และสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม