กฟผ. ร่วมรับเสด็จฯ และจัดแสดงนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ครั้งที่ 39 โดยนำเสนอผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของการขยายผลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ชุมชน ตามความร่วมมือกับ สอศ. พร้อมจำลอง ‘ครัวเรือนชีววิถี’ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้การดำเนินชีวิตแบบชีววิถีในครัวเรือน

         วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โอกาสนี้ ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ กฟผ. น้อมสืบสานพระราชปณิธานงานของพ่อ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมี นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม (รวค.) ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ

         สำหรับนิทรรศการของ กฟผ. ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ 1. นิทรรศการผลการดำเนินโครงการชีววิถีตามความร่วมมือระหว่าง กฟผ. และ สอศ. ในปี 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจจำนวน 103 แห่ง โดยมีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศด้านต่างๆ ประจำปี 2560 รวม 8 ประเภท อีกทั้งยังจัดแสดงเรื่องราวผลสำเร็จในการขยายผลโครงการชีววิถีฯ สู่ชุมชนจากการดำเนินงานร่วมกัน อาทิ ชุมชนบ้านโปร่งคะโมง จังหวัดนครสวรรค์ และชุมชนบ้านดงเรือง จังหวัดอุดรธานี สำหรับส่วนที่ 2. ครัวเรือนชีววิถี เป็นการจำลองลักษณะของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ มาจัดเป็นแปลงสาธิตขนาดพื้นที่ 1 งาน ภายในบริเวณวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยมีกิจกรรมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยไม่ใช้สารเคมี

         ทั้งนี้ กฟผ. ได้ลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานกับ สอศ. มาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ และนำแนวทางชีววิถีไปส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในสถานศึกษา และชุมชนใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดแนวร่วมในการพัฒนาชุมชน ต่อยอดการเรียนรู้ในสถานศึกษา รวมทั้งยังได้มีการพัฒนาด้านงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง