วิทยาลัยปัองกันราชอาณาจักร (วปอ.) เยี่ยมชมกระบวนการการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ และรับทราบข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าของภาคเหนือ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมชื่นชม กฟผ. แม่เมาะ มีบรรยากาศสวยงามเหมาะสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง

         นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมด้วยผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 60 จำนวน 130 คน นำโดย พลเอกสุรสิทธิ์ ถาวร ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการการป้องกันราชอาณาจักร เข้ารับฟังบรรยายภาพรวมจังหวัดลำปาง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า การดูแลสิ่งแวดล้อม และการดูแลชุมชนโดยรอบ รวมทั้งสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมี นายบรรพต ธีระวาส และ นายอมรพันธ์ ลีลาภรณ์ เป็นผู้บรรยาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในอนาคตร่วมกัน ณ ห้องรักองค์การ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

         นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า “คำขวัญของ จ.ลำปางคือ ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก ซึ่งประโยคแรกของคำขวัญนั้น คือสถานที่ที่คณะฯ ได้มาเยี่ยมชมในวันนี้ กฟผ.แม่เมาะ ได้สร้างคุณูปการไม่ใช่เพียงแต่ จ.ลำปางเท่านั้น กระแสไฟฟ้าที่ผลิตยังได้สร้างประโยชน์ให้พื้นที่ภาคเหนือด้วย และค่าผลิตไฟฟ้าจากที่นี่ยังได้จัดตั้งเป็นกองทุน เพื่อพัฒนาพื้นที่ อ.แม่เมาะ ถึงปีละ 300 กว่าล้านบาท โดย 90% นำมาพัฒนาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ส่วนอีก 10% เฉลี่ยให้พื้นที่ที่มีปัญหาใน 12 อำเภอของจังหวัดลำปาง ปัจจุบันปัญหาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ลดลงเพราะได้งบประมาณจากกองทุนฯ มาช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับคนแม่เมาะ”

          นางพิมพ์ณัฐชยา บุณยมาลิก ประธานบริษัทอินเตอร์ฟู๊ด ไทยแลนด์ ตัวแทนนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 60 กล่าวว่า “ขอบคุณผู้บริหาร กฟผ.แม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานทุกท่านที่ให้การต้อนรับคณะเป็นอย่างดี รวมถึงการให้ข้อมูลด้านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ครบครัน ให้พวกเรานักศึกษานำไปใช้ในการเขียนยุทธศาสตร์ชาติต่อไป รู้สึกภูมิใจที่ประเทศของเรามีโรงไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยี่ยมชม กฟผ.แม่เมาะ จากการติดตามข่าวมีแต่กลุ่มผู้คัดค้านและประท้วง แต่ในวันนี้ได้เห็นพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะมีความสวยงาม เหมาะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปาง”