กฟผ. นำทีมเยาวชน Move World Together ลงสำรวจพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ เพื่อหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการทดลองอนุบาลสัตว์น้ำในบริเวณป่าชายเลน

         เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นางรัชดา ทองอยู่ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมเยาวชนโครงการ Move World Together โรงเรียนฮิดายาตุดดินนาวงวิทยา จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการทำโครงงานขยายพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำในบริเวณป่าชายเลน โดยมี รศ.ดร.สุชนา ชวนิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาแนะนำการทำงานแก่กลุ่มเยาวชน โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้ลงสำรวจพื้นที่ที่จะใช้เป็นแปลงทดลองเปรียบเทียบหาแหล่งที่มีความเหมาะสมในการแพร่ขยายพันธุ์หอยตาแดงและสัตว์น้ำในวัยอนุบาลอื่นๆ ในป่าชายเลน

         กลุ่มเยาวชน และคณะได้สำรวจ 3 พื้นที่ในจังหวัดกระบี่ ประกอบด้วย บ้านบ่อม่วง ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม บ้านคลองหวายเล็ก ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง และบ้านควน ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง ซึ่งมีสภาพพื้นที่และความอุดมสมบูรณ์แตกต่างกัน กำหนดเป็นแปลงทดลองซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในการสังเกตและเก็บข้อมูลวงจรชีวิตของสัตว์น้ำในวัยอนุบาลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในเบื้องต้น

         ทั้งนี้ กลุ่มเยาวชนดังกล่าว มาจากกลุ่มนักเรียนโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา ในพื้นที่อำเภอเหนือคลอง ได้เข้ารับการอบรมรมในโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้คิดค้นโครงงานอนุรักษ์หอยตาแดง เป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้จำนวนหอยตาแดงมีจำนวนลดลงอย่างมาก ต่อมาได้ขยายการทำงานเป็นโครงงานขยายพื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำในบริเวณป่าชายเลน ดังกล่าว