กฟผ. จัด “กิจกรรมการส่งมอบกระบวนการบำบัดน้ำเสียและรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลบางกรวยแบบมีส่วนร่วม” เพื่อส่งต่อการดำเนินงานกระบวนการบำบัดน้ำเสียด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่โรงพยาบาลบางกรวย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

         เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) จัด “กิจกรรมการส่งมอบกระบวนการบำบัดน้ำเสียและรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลบางกรวยแบบมีส่วนร่วม” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารระเบียบ เพชรคล้าย โรงพยาบาลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และมี นพ.วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกรวยเป็นผู้กล่าวรายงาน รวมทั้งมีนายบุญฤทธิ์ ศิริปาณี ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ เป็นผู้กล่าวมอบ

         นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย กล่าวว่า ขอขอบคุณ กฟผ. ที่ริเริ่มทำโครงการบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลบางกรวย ซึ่งปัจจุบันมีคลองทั้งสิ้นประมาณ 30 คลอง ซึ่ง กฟผ. ได้ให้ความร่วมมือดูแลคลองในเขตเทศบาลนี้แล้วหลายแห่ง สำหรับครั้งนี้หากการดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากทั้ง กฟผ. และคนในชุมชน บางกรวยก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

         นายบุญฤทธิ์ ศิริปาณี อชค. กล่าวว่า กฟผ. ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนการช่วยเหลือโรงพยาบาลบางกรวยในการบำบัดน้ำเสีย โดยนำระบบ Effective Microorganisms (EM) ซึ่งเป็นการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาช่วยแก้ปัญหาในการปรับปรุงน้ำทิ้งให้มีคุณภาพดีขึ้น จึงเกิดเป็นความสำเร็จร่วมกันในการสร้างความมีส่วนร่วมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่าง กฟผ. โรงพยาบาลบางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

         นพ.วิชัย รัตนภัณฑ์พาณิชย์ ผอ. โรงพยาบาลบางกรวย กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลบางกรวยมีขนาดใหญ่ขึ้น จากเดิมที่เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ได้ขยายเป็น 30 เตียง มีอาคาร 5 ชั้น หน่วยล้างไตเทียม และหน่วยแพทย์แผนไทย ทำให้มีการใช้น้ำจำนวนมากและเกิดเป็นน้ำเสียเพิ่มมากขึ้น การใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge เดิม ของโรงพยาบาล ซึ่งใช้แบคทีเรียเป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ จึงไม่สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ การตรวจคุณภาพน้ำจึงพบว่ายังมีค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ การนำระบบ EM ของ กฟผ. มาใช้ จึงช่วยบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

         ทั้งนี้ กระบวนการบำบัดน้ำเสียและรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลบางกรวยแบบมีส่วนร่วม ได้แบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การประสานงาน การจัดตั้งธนาคารจุลินทรีย์ การเติมจุลินทรีย์ในบ่อบำบัด และการกำจัดขยะและวัชพืชในคลองหลังโรงพยาบาล ซึ่งน้ำเสียที่พบเกิดจากห้องครัว ห้องน้ำ และห้องทั่วไป มีทั้งกลิ่นและตะกอน กฟผ. จึงได้แนะนำให้ทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ ควบคู่ไปกับการใช้จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียด้วย ซึ่งหลังการดำเนินงานพบว่า น้ำเสียมีคุณภาพดีและใสสะอาดขึ้น จนสามารถปล่อยลงสู่คลองสาธารณะได้ โดยจะมีการติดตามผลต่อไป หากโครงการนี้เกิดผลดีในระยะยาว จะสามารถเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่นๆ ได้