ประกาศเจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล

egat notification loyalty moral transprency 64