20180320-CSR01-01

20180320-CSR01-02

20180320-CSR01-03

          เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้แนวคิด “We Go - We Share : ตอน เปิดโลกน้อง ท่องสวนสัตว์” ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนผู้พิการทางการได้ยิน ทางร่างกาย และทางสติปัญญา จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมและขาดโอกาสในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ได้มีประสบการณ์เรียนรู้โลกของสัตว์นานาชนิด และเสริมพัฒนาการการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น พร้อมฝึกฝนทักษะการมีชีวิตอยู่ในสังคม โดยมีผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา กฟผ. เป็นพี่เลี้ยง ณ สวนสัตว์ดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. รุ่นใหม่ให้มีจิตอาสาในการคำนึงถึงผู้อื่น และฝึกความเป็นผู้ให้เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลสังคมด้วย