กฟผ. จัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 432 เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงโครงการด้านระบบส่ง ณ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

20180320-CSR02-01

20180320-CSR02-03

20180320-CSR02-03

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 โครงการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าเอกชน ร่วมกับ ฝ่ายกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 432 เพื่อให้บริการประชาชนที่มีปัญหาทางสายตาในเขตพื้นที่ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ มีนายคำมี อามาตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายสถาพร ติยะจามร วิศวะกรระดับ 10 ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

20180320-CSR02-04

20180320-CSR02-05

20180320-CSR02-06

          สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กฟผ. จึงมีแผนงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 500 kV จากสถานีไฟฟ้าแรงสูงร้อยเอ็ด 2 ถึงสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ 2 เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อความต้องการด้านการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในระยาวต่อไป