นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน กฟผ. ร่วมพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า และลงนามบันทึกความร่วมมือเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าไทยกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผู้ให้บริการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า และผู้ประกอบการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าประเทศไทย ทั้ง 17 ราย เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายฯ มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

20150321-MIS01-01

20150321-MIS01-02

          เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า ในโครงการสนับสนุนการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station) จัดโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย โดยมี นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า และฝ่ายจัดการธุรกิจในเครือ กฟผ. เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

20150321-MIS01-03

20150321-MIS01-04

          โอกาสนี้ นายธาตรี ริ้วเจริญ ในฐานะผู้แทน กฟผ. ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน - ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ร่วมกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมด้วยผู้ให้บริการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า และผู้ประกอบการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย จำนวน 17 ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า และมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ทุกเครือข่ายบนมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันและมีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้ กฟผ. ได้ร่วมวางแนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการใช้งานของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าเข้าด้วยกัน และสามารถทราบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของทุกเครือข่ายสถานีในภาพรวมของประเทศด้วย

20150321-MIS01-05

          ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร กฟผ. ได้บรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงานแผนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของ กฟผ. ที่รองรับแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ตามมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย โครงการนำร่องสาธิตการใช้งานรถมินิบัสไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ กฟผ. การศึกษาและพัฒนามาตรฐานประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีอัดประจุไฟฟ้า รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าของสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Demand Management)