กฟผ. มอบโรงสีข้าวแก่ชุมชนบ้านคลองยาง นำร่องโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสาน 9 พระราชปณิธานฯ” มุ่งสนับสนุนอาชีพเกษตรกรให้กับชาวนาในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว และต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

20180322-CSR01-01

          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโรงสีข้าวแก่ นายสัมพันธ์ เกื้อชาติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลคลองยาง จังหวัดกระบี่ โดยได้รับเกียรติจากนายอำเภอเกาะลันตา ผู้บริหารในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

20180322-CSR01-02

          นายธาตรี ริ้วเจริญ กล่าวว่า กฟผ. ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสมอมา รวมถึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยนำพาให้องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้า และยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน ดังนั้น กฟผ. จึงได้จัดงานและกิจกรรมในโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย ผ่านพระราชปณิธาน 9 ด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. กับองค์กรทุกภาคส่วน

20180322-CSR01-03

20180322-CSR01-04

          ในส่วนพระราชปณิธานลำดับที่ 5 “พระราชปณิธานด้านการดูแลชาวนา” กฟผ. ได้ดำเนินโครงการโรงสีของพ่อ ระหว่างปี 2560 - 2561 เพื่อสนับสนุนชาวนาของพ่อ บริเวณโดยรอบเขื่อน โรงไฟฟ้า พื้นที่ใกล้แนวสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง ของ กฟผ. ให้มีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน โดยจัดซื้อเครื่องสีข้าว ให้กับวิสาหกิจชุมชนนำร่องจำนวน 9 แห่ง ดำเนินการในปี 2560 ไปแล้ว 2 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง พื้นที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงสังขะ จังหวัดสุรินทร์ และวิสาหกิจชุมชนโรงสีชาวนาบ้านโคกเที่ยง พื้นที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และมีแผนดำเนินการในปี 2561 นี้ อีกจำนวน 7 แห่ง ซึ่งชุมชนบ้านคลองยาง นับเป็นโรงสีแห่งที่ 3 ในโครงการฯ

20180322-CSR01-05

          สำหรับชุมชนบ้านคลองยาง นี้ นับเป็นชุมชนแห่งแรกที่เป็นการรวมตัวกันของชาวนาในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่ง กฟผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญและตั้งเป้าหมายในการช่วยพัฒนาท้องถิ่น และสร้างอาชีพแก่เกษตรกร ด้วยการสนับสนุนโรงสี โดยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและดูแลโรงสีให้ดำรงอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกด้วย