การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ เดินหน้าการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนภายใต้โครงการ Move World Together ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จัดค่ายสัญจร 4 ภาค เริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เขื่อนสิรินธร เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ คิดค้นสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

20180322-CSR02-01

          กฟผ. โดยฝ่ายกิจการสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพ และอัจฉริยภาพมนุษย์ จัดค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2561 โดยมี นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองเขื่อนสิรินธร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และรศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ กล่าวให้โอวาท ทั้งนี้มี ผศ.ดร.จิตติ มงคลขัยอรัญญา หัวหน้าโครงการ Move World Together เป็นประธานในพิธีปิด และนายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 9 เขื่อนสิรินธร ร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชน มีเยาวชนจาก 16 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 คน ครูที่ปรึกษา 25 คน วิทยากร 10 คน อาสาสมัคร 30 คน เข้าร่วมการอบรม

20180322-CSR02-02

          การอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการให้ความรู้จากวิทยากรหลากหลายสาขา พร้อมปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกสาธารณะ กล้าคิด กล้าแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการทำงานเป็นทีม มีเป้าหมายเพื่อเพาะเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงให้กับสังคมไทย โดยกิจกรรมในค่ายประกอบด้วย การปลูกจิตสำนึกเยาวชนอายุ 15 - 21 ปี ให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าสังคมไทยและโลก เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนร่วมกันทำงานกับกลุ่มเพื่อนวิเคราะห์ปัญหา และสร้างสรรค์แนวทางแก้ปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างแปลกใหม่ทั้ง ในเชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้เยาวชนจะถูกฝึกให้คิดอย่างมีวิจารณญาณ เชื่อมโยงเหตุผลอย่างถูกต้อง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ทดลอง ถอดบทเรียนจากชีวิตจริง และร่วมกันพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยั่งยืน

20180322-CSR02-03

          สำหรับปี 2561 ทางโครงการฯ กำหนดจัดค่ายสัญจรต่อเนื่อง 4 ภูมิภาค นอกจากค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังมีค่ายฯ ภาคเหนือ วันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน ที่เขื่อนภูมิพล จ.ตาก ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก วันที่ 23 - 27 เมษายน 2561 ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี และภาคใต้ วันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2561 ที่เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี