นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร เป็นผู้แทน กฟผ. ร่วมเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทำความเย็นประสิทธิภาพสูงที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ เพิ่มโอกาสในเชิงธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนามาตรการจูงใจทางการเงินเพื่อสนับสนุนประเทศไทยในการลดก๊าซเรือนกระจก

         วันนี้ (29 มีนาคม 2561) กฟผ. และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกันจัดพิธีเปิดและแถลงข่าวกองทุน RAC NAMA ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทำความเย็นประสิทธิภาพพลังงานสูงที่ใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ โดยมี นางคามิลล่า เฟนนิ่ง หัวหน้าเครือข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และ นายยาน ลาร์ส คริสเตียน เชียร์ อัครราชทูตและรองหัวหน้าปฏิบัติการ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เป็นประธานในพิธี และกล่าวเปิดงาน โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า ในฐานะผู้แทน กฟผ. และ นายทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการ GIZ ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ร่วมกล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายหัวข้อบทบาทของกองทุน RAC NAMA ในนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทย โดยผู้บรรยายกิตติมศักดิ์ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ. หัวข้อกลไกทางการเงินและโอกาสในเชิงธุรกิจของกองทุน RAC NAMA และร่วมเสวนาหัวข้อ Pioneering the Thailand’s RAC NAMA Fund โดย นางวราภรณ์ คุณาวนากิจ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ ในฐานะผู้จัดการเงินทุนโครงการกองทุน RAC NAMA (กฟผ.) โดยมี นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน กล่าวสรุปและปิดงาน ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

         นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร กล่าวว่า กองทุน RAC NAMA งบประมาณ 320 ล้านบาท ที่จะส่งผ่านมายังประเทศไทย กฟผ. จะทำหน้าที่บริหารเงินทุนผ่านมาตรการจูงใจทางการเงินเพื่อส่งเสริมการผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน 4 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ เงินทุนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ เงินอุดหนุนประมาณ 120 ล้านบาท จะใช้ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนสายการผลิต รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านการฝึกอบรมและทดสอบ และส่วนที่สอง คือ เงินทุนหมุนเวียนประมาณ 200 ล้านบาท จะใช้ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้ใช้กลุ่มครัวเรือนและผู้ใช้เชิงพาณิชย์ในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

         กองทุน RAC NAMA อยู่ภายใต้ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น” หรือ Thailand RAC NAMA ซึ่งถือเป็นโครงการในการดำเนินกลไกการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแรกของประเทศไทยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุน NAMA Facility ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 14.7 ล้านยูโร (ประมาณ 565 ล้านบาท) โดยมอบหมายให้ GIZ ดำเนินงานร่วมกับรัฐบาลไทย ได้แก่ สผ. และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการ โดยมี กฟผ. เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินงาน