สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2561

 

ประเภทเชื้อเพลิง สะสมเดือนมกราคม - สิงหาคม 2561
จำนวน (ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ร้อยละ
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน (รวมลิกไนต์)
พลังงานหมุนเวียน (พลังน้ำ,อื่นๆ)
น้ำมันเตา
น้ำมันดีเซล
อื่นๆ (สปป.ลาว,มาเลเซีย,ลำตะคองชลภาวัฒนา)
76,548.16
31,259.86
17,873.45
47.43
89.40
1,664.45 
60.04 
24.52 
14.02 
0.04 
0.07 
1.31 
รวม 127,482.75  100.00 

หมายเหตุ : ไม่รวมโรงไฟฟ้าประเภท vspp

สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้าในระบบของ กฟผ. ปี 2560

ข้อมูล: กองสารสนเทศ ฝ่ายสื่อสารองค์การ กฟผ.