• หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการเงินทุนสนับสนุนระยะสั้นสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวกับการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ (Natural Refrigerant) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    (อ่านเอกสารแนบ) pdf

  • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินลงทุนแบบให้เปล่าสำหรับการดำเนินการที่เกี่ยวกับการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ (Natural Refrigerant) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    (อ่านเอกสารแนบ) pdf

  • หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นโดยใช้สารทำความเย็นธรรมชาติ (Natural Refrigerant) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
    (อ่านเอกสารแนบ) pdf   

 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย