กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนภาคเหนือ ภายใต้โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเยาวชน ให้มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ คิดค้นสร้างนวัตกรรมแก้ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

         ค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืนภาคเหนือ ภายใต้โครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 7 ซึ่ง กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 ณ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความคิดนอกกรอบสร้างสรรค์ คิดค้นสร้างนวัตกรรมแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือกับปัญหาต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและโลกอนาคต มีนายปรีชา มาเกิด หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล และ รศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม กล่าวต้อนรับและให้โอวาท และมี อาจารย์พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์ลำปาง และนายปรีชา ดีประสิทธิ์ หัวหน้ากองบริหารเขื่อนภูมิพล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และร่วมมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชน

         ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยเยาวชนจาก 12 จังหวัดภาคเหนือ 74 คน ครูที่ปรึกษา 25 คน วิทยากร 10 คน อาสาสมัคร 30 คน เน้นเนื้อหาความรู้ที่เข้มข้นจากวิทยากรจากหลากหลายสาขาวิชา ปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกสาธารณะ กล้าคิด กล้าแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ฝึกการทำงานเป็นทีม การพัฒนาศักยภาพทางความคิดระดับสูง ได้แก่ คิดอย่างมีวิจารณญาณ เชื่อมโยงเหตุผลอย่างถูกต้อง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติทดลองซึ่งเป็นแก่นความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

         สำหรับปี 2561 ทางโครงการได้กำหนดจัดค่ายสัญจรต่อเนื่อง 4 ภูมิภาค โดยจัดค่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปเมื่อวันที่ 16 - 20 มีนาคม ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ส่วน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก มีกำหนดจัดค่ายขึ้นในวันที่ 23 - 27 เมษายน ที่เดอะไพน์รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี และภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม ที่เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี