เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “ปล่อยปลา และบำรุงรักษาต้นไม้” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 กิจกรรมประกอบด้วย การปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 163,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ณ บริเวณสันเขื่อนสิริกิติ์ โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ และกิจกรรมบำรุงรักษาพรรณไม้ พรวนดิน และใส่ปุ๋ย ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขื่อนสิริกิติ์

         โอกาสนี้ นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์ ได้ปลูกต้นไผ่ซางนวล ซึ่งเป็นพันธุ์ไผ่ที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ ตั้งแต่ปี 2552 จำนวน 2,000 กล้า ทั้งนี้ได้นำมาขยายพันธุ์ไว้ในโครงการ อพ.สธ. เขื่อนสิริกิติ์ และปลูกในพื้นที่บริเวณเขื่อนสิริกิติ์ และส่งมอบให้กับโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน รวมถึงสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และคืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ