ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะได้ผลพลอยได้เป็นเถ้าหนัก (Wet Ash) ปริมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดย กฟผ. แม่เมาะ เล็งเห็นช่องทางในการนำผลพลอยได้นี้มาต่อยอดสร้างประโยชน์ จึงร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุ ทำวิจัยและพัฒนาวัสดุบล็อกประสานจากเถ้าหนัก ดำเนินโครงการ “การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” ได้ผลผลิตเป็นบล็อกประสานที่มีความแข็งแรงสูง ผ่านเกณฑ์กำหนดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้ ทั้งยังผลให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ผลิตบล็อกประสานต้นแบบจากวัตถุพลอยได้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 มีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายนิกูล ศิลาสุวรรณ รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมเป็นประธานในการเปิดศูนย์ฯ ซึ่งภายในงาน ได้รับเกียรติจากนายวีระวัฒน์ ชลายน อดีตผู้ว่าการ กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นอำเภอแม่เมาะ และผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ

         บล็อกประสานเป็นวัสดุก่อรับน้ำหนักที่ถูกพัฒนารูปแบบให้มีรู และเดือยบนตัวบล็อกเพื่อให้สะดวกในการก่อสร้างโดยไม่ต้องใช้ปูนในการก่อหรือฉาบ ซึ่งตัวบล็อกทำมาจากส่วนผสมของดิน ปูนซีเมนต์ และน้ำในสัดส่วนที่เหมาะสม แล้วนำมาอัดเป็นก้อนด้วยเครื่องอัด จากนั้นใช้เวลาประมาณ 7 วันในการบ่มให้บล็อกแข็งตัว จะได้คอนกรีตบล็อกที่มีความแข็งแกร่ง ซึ่งมีรูปลักษณ์พิเศษที่เหมาะไปใช้ในการก่อสร้างอาคารต่างๆ นอกจากนั้นอาคารที่ก่อสร้างด้วยบล็อกประสานจะเย็นสบายกว่าอาคารที่สร้างจากวัสดุทั่วไป ทั้งมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีความแข็งแรงทนทาน ประหยัดเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง ตลอดจนเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนเนื่องจากไม่ต้องใช้พลังงานในการเผา

         อาคารศูนย์การเรียนรู้ผลิตบล็อกประสานต้นแบบจากวัตถุพลอยได้โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามโครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตบล็อกประสานจากวัตถุพลอยได้ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัยจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม กฟผ. ปี 2560 มีระยะการดำเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2562 โดยตัวอาคารก่อสร้างจากบล็อกประสานที่มีส่วนผสมของเถ้าหนักจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะทั้งหมด ซึ่งผลงานนี้นอกจากจะเป็นต้นแบบของการใช้ประโยชน์จากวัตถุเหลือทิ้งแล้ว ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และเป็นโอกาสในการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีบล็อกประสานให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สามารถนำไปเป็นอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในครัวเรือน เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน