กฟผ. ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สนับสนุนโครงการฝึกงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ร่วมสร้างและพัฒนาคนพิการให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ

         นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนโครงการฝึกงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ ระหว่าง กฟผ. กับ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และ กฟผ. กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยมีบาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ และอาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี มจธ. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม 301/3 อาคาร ท.100 สำนักงานใหญ่ กฟผ. จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

         ทั้ง 3 หน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการ และมุ่งหวังให้คนพิการมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งในส่วนของ กฟผ. ได้ตระหนักถึงศักยภาพของคนพิการที่ยังขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถ จึงได้รับคนพิการเข้าทำงาน และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกงานเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ โดยร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ และ มจธ. ในการส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมต่อไป โดย กฟผ. ได้สนับสนุนงบประมาณในการฝึกงานสำหรับคนพิการจำนวน 96 คน แบ่งเป็นหลักสูตรของมูลนิธิพระมหาไถ่ฯ จำนวน 66 คน เป็นเงิน 7,227,000 บาท และหลักสูตรของ มจธ. จำนวน 30 คน เป็นเงิน 3,285,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,512,000 บาท แต่ละหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการฝึกอบรม จำนวน 109,500 บาท ต่อคนพิการ 1 คน

         ทั้งนี้ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ เป็นองค์กรคนพิการระดับสากล ในการจัดการศึกษา จัดหางานส่งเสริมอาชีพ ช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนพิการ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ส่วน มจธ. เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทในการสร้างความรู้ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งหลังจากการลงนามในครั้งนี้ กฟผ. มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ และ มจธ. จะได้ร่วมมือกันส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป