ผลงาน "พลาสติกชีวภาพจากเปลือกกล้วย" ของเยาวชนในโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม คว้าเหรียญทองและรางวัลพิเศษรวม 3 รางวัล จากงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ I - ENVEX 2018 ณ รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย

         เมื่อวันที่ 13 - 15 เมษายน 2561 เยาวชนโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปี 2559 เจ้าของผลงาน "พลาสติกชีวภาพจากเปลือกกล้วย" ประกอบด้วย น.ส.นุตประวีณ์ สิงห์กวาง น.ส.อารยา มงคลรัตน์ นายโสภณ สนิทวงศ์ น.ส.ฐิติวรดา อ่ำสงวน และ นางดวงใจ พรหมมา ครูที่ปรึกษากลุ่ม จากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย พิษณุโลก รวมทั้ง ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา ซึ่งได้รับคำเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมในการประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน The 8th International Engineering Invention & Innovation Exhibition 2018 (I - ENVEX 2018) ณ รัฐเปอร์ลิส สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีผลงานจากประเทศต่างๆ 16 ประเทศ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงมากกว่า 400 บูธ

         ผลการประกวดได้รับ 3 รางวัล ในประเภท Environment & Renewable ประกอบด้วย 1. รางวัลเหรียญทอง Gold Medal Award 2. รางวัล Special Award จาก INNOPA ประเทศอินโดนีเซีย และ 3. รางวัล Special Award จาก Kingdom of Cambodia Nation Religion King ประเทศกัมพูชา โดยผลงานดังกล่าว เกิดจากแนวคิด Zero Waste นำเปลือกกล้วยที่ทิ้งเป็นขยะจำนวนมาก มาสกัดและผลิตเป็นพลาสติกชีวภาพ สามารถย่อยสลายง่ายไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงบรรจุกล้วยตาม เป็นต้น

         สำหรับโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ ร่วมกันพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความสำนึกรับผิดขอบต่อชุมชนและสังคม และลงมือคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเหลือขุมชนและสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมาผลงานของเยาวชนในโครงการฯ สามารถคว้ารางวัลต่างๆ มากมาย เป็นที่ประจักษ์ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ