กฟผ. กฟภ. และ กฟน. ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ และจัดทำแผนที่นำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ NETP ส่งเสริมการบูรณาการ การจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกันของรัฐวิสาหกิจเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายสมพงษ์ ปรีเปรม รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ และจัดทำแผนที่นำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ โครงการ National Energy Trading Platform (NETP) โดยมี นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดร. สุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล และ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสื่อสารและพลังงาน (SubPAC) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

         ความร่วมมือทางด้านนวัตกรรมในครั้งนี้ เกิดจากนโยบายของ SubPAC และ สคร. ที่ผลักดันรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานร่วมมือกันในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การและประเทศในภาพรวม ดังนั้น การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง จึงได้ลงนามความร่วมมือการพัฒนาระบบ NETP เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลด้านพลังงานไฟฟ้าจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค และยังเป็นการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานสาธารณูปโภค นอกจากนี้ สคร. ยังเห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันดังกล่าว โดยกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน (PA) ของ กฟผ. กฟน. และ กฟภ. ประจำปี 2561 อีกด้วย