กฟผ. รับนโยบาย สคร. เข้าโครงการพี่เลี้ยง ร่วมลงนาม MOU เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร โดย กฟผ. รับหน้าที่พี่เลี้ยงในการดูแลสนับสนุน กกท. และ บอท. เพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เป็นน้องเลี้ยง สามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

         นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานและร่วมลงนามในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรระหว่าง กฟผ. กับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด (บอท.) หรือโครงการพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ต้องการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจยกระดับการบริหารจัดการองค์กรเข้าสู่มาตรฐาน โดยมี นาวาตรี ชัยรัช อามะเทศา รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด และ นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม และได้รับเกียรติจาก นางสาวรสา กาญจนสาย ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมในพิธี ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

         โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หรือชื่อเรียกโดยย่อว่า โครงการพี่เลี้ยง เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจที่เป็นน้องเลี้ยง สามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ให้เข้าสู่มาตรฐาน เมื่อรัฐวิสาหกิจต่างๆ มีผลการดำเนินงานที่ดี ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง กฟผ. ได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพจาก สคร. ให้เป็นพี่เลี้ยงรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อถ่ายทอดและให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ของตนเองกับหน่วยงาน

         สคร. มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจมีความร่วมมือในด้านต่างๆ มากขึ้น ทั้งความร่วมมือในด้านการยกระดับการบริหารจัดการ และความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ โดยในด้านการยกระดับการบริหารจัดการนั้น สคร. ได้ดำเนินการจับคู่รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการองค์กรเป็นพี่เลี้ยงในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน แบ่งปันเพื่อให้รัฐวิสาหกิจที่มีผลประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เป็นน้องเลี้ยงสามารถยกระดับการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจให้เข้าสู่มาตรฐาน และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สคร. ได้จัดรัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนอยู่ในระดับดีที่เป็นพี่เลี้ยงจำนวน 14 แห่ง และรัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนการประเมินต่ำเป็นน้องเลี้ยงจำนวน 18 แห่ง โดย กฟผ. ได้รับเลือกให้เป็นพี่เลี้ยงที่ดูแลน้องเลี้ยง 2 แห่ง คือ 1. กกท. โดยดูแลในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยง และ 2. บอท. โดยดูแลในหัวข้อ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล