กฟผ. ลงนาม MOU “โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว” กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา

         นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว” กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยมีโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน 36 แห่ง จำนวนรวม 110 คน ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561

         ภายหลังการลงนามร่วมกัน มีการสัมมนาโครงการห้องเรียนสีเขียวประจำปี 2561 และ Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ในระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธนวันต์ สินธุนาวา นายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาบรรยายพิเศษในเรื่อง “การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน”

         นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ผ่าน 6 ฐานการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมุ่งเน้นองค์ความรู้ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการคำนวณหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อจัดทำบัญชีคาร์บอน นำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนสีเขียว และการลดใช้พลังงานในกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำต่อไป