20180428 PRE01 02

         ประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ 799 คน ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 โดยเปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง โปร่งใส ตามกฎหมาย เพื่อให้การศึกษาและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EHIA) ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

         วันนี้ (28 เมษายน 2561) นายกมล เชียงวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ในการทบทวนร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ค.3) สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท ซีคอท จำกัด โดยมีว่าที่ พ.ต.ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ และ นายอดิศักดิ์ กิจเจริธนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายศิริวัฒน์ ธนะผลเลิศ พลังงานจังหวัดสมุทรปราการ ประชาชนในพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน โรงงานอุตสาหกรรม องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 799 คน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 3 เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

         นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอท จำกัด กล่าวว่า การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.3 ในครั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเวที ค.1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 และ ค.2 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โดยพบว่าประชาชนที่ร่วมนำเสนอความคิดเห็นบนเวทีส่วนใหญ่มีข้อห่วงกังวลด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ด้านฝุ่นละออง การจราจร ระดับเสียง การจัดการของเสีย เช่น ขยะและน้ำเสียระหว่างดำเนินโครงการ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการดูแลระบบนิเวศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านความปลอดภัย อาทิ การวางมาตรการและระบบป้องกันอัคคีภัย ด้านสาธารณูปโภค อาทิ การดูแลด้านการศึกษา ถนนและระบบน้ำประปาให้เพียงพอกับความต้องการ และการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของชุมชน รวมทั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้ถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบที่แท้จริงอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว และขอให้ กฟผ. พัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดจากทั้ง 3 เวที มาพิจารณาตามหลักวิชาการเพิ่มเติมให้ครอบคลุมข้อห่วงกังวลของประชาชนเพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ ก่อนนำส่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป

         ด้านว่าที่ พ.ต.ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ขอขอบคุณประชาชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟัง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลในเวทีรับฟังความคิดเห็น ค.3 โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 ในครั้งนี้ การสร้างโรงไฟฟ้าไม่ใช่เพียงเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศเท่านั้น แต่ประเด็นด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญที่ กฟผ. คำนึงถึงอยู่เสมอ โดย กฟผ. ยินดีน้อมรับทุกข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนรอบโดยรอบพื้นที่ได้อย่างมีความสุข

         สำหรับโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ระยะที่ 2 มีกำลังการผลิตติดตั้ง 1,470 เมกะวัตต์ จะก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ในปัจจุบัน เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 1 และ 2 ที่จะปลดออกจากระบบภายใน ปี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2565 ตามลำดับ โดยโครงการนี้ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าใหม่จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ส่งผลให้มีการระบายมลสารลดลง เพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเขตนครหลวงต่อไป

         ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ : นายทินกร ลิมปนสุทธิพงศ์ และนางอรัญญา แสนชื่น ที่อยู่ : 112 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโปรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 0 2383 0510-21 ต่อ 2007, 4010 (ช่วงเวลาทำการ) โทรสาร 0 2383 0510-21 ต่อ 4014 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และบริษัท ซีคอท จำกัด : นางสาวจันทิมา ยะนิล ที่อยู่ : 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0 2959 3600 ต่อ 412, 418 โทรสาร 0 2959 3535 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับฟังความคิดเห็นฯ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2561

20180428 PRE01 01

20180428 PRE01 03

20180428 PRE01 04