โรงไฟฟ้าวังน้อย กฟผ. ร่วมกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าวังน้อย ลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง สร้างความมั่นใจค่าตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

         อนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ คณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมด้วย นางวรรณา ไกรดิษฐ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวังน้อย นายอำพล ฤทธิ์มณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ร่วมปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 ในด้านคุณภาพน้ำทิ้งของโรงไฟฟ้าวังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา ที่บ่อหน่วงน้ำ (Retention Pond) ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินคลอง 26 ณ จุดปล่อยน้ำทิ้ง และอาคารตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณข้างวัดไพรฑูรย์ถนิมาราม พร้อมตรวจวัดระดับเสียง และคุณภาพอากาศ ณ สถานีตรวจวัดชั่วคราว โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยผลค่าตรวจอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

         การปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ และเสียง โรงไฟฟ้าได้ดำเนินการมาตลอด 20 ปี ปีละ 2 ครั้ง โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมตรวจวัด พร้อมเชิญชาวชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเข้ามามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง สร้างการรับรู้ความเข้าใจ และทำให้ชุมชนเกิดความมั่นใจ ซึ่งผู้แทนชุมชนเหล่านี้ก็จะนำไปเผยแพร่และให้ข้อมูลข่าวสารกับลูกบ้าน เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับโรงไฟฟ้าวังน้อย ทั้งนี้ จากการตรวจวัดพบว่าเกณฑ์ค่าต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นจึงขอให้เชื่อมั่นต่อกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

         นายสนธิ สุทธิประทีป ชาวบ้านจากชุมชน กล่าวว่า ได้มีโอกาสร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบทุกปี จะเห็นค่าที่เป็นวิทยาศาสตร์ และมีความชัดเจน ว่าสิ่งที่โรงไฟฟ้าดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานจริงๆ โดยตนเป็นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่วังน้อย การตรวจสอบช่วยสร้างความมั่นใจและคลายข้อสงสัย เช่น กรณีปลาลอยหัว ก็มีการพาชาวบ้านที่สงสัยมาร่วมการตรวจสอบเพื่อให้ได้โอกาสซักถามจากเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่สำรวจจริงๆ เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น