20180515 PRE01 02

         กฟผ. ปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ คล่องตัว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง แจงพนักงานลดลงใน 5 ปีข้างหน้านับพันเนื่องจากเกษียณอายุ ยืนยันบุคลากรมีค่าไม่มีนโยบายปลดพนักงานแน่นอน และพร้อมรับพนักงานใหม่ในวิชาชีพที่มีความจำเป็น รองรับการขยายงานในอนาคต

         นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะโฆษก กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ. อยู่ระหว่างศึกษาการปรับโครงสร้างองค์กรอย่างรอบคอบ ทั้งนี้เพราะเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็ว และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการในอนาคตให้สอดรับกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งในเรื่องนี้ กฟผ. จะทำแบบค่อยเป็นค่อยไป มีการดำเนินงานเป็นขั้นตอน ไม่ให้กระทบระบบงานและบุคลากร รวมถึงมั่นใจได้ว่าจะไม่กระทบการทำหน้าที่ของ กฟผ. ในการดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ

         ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าการปรับโครงสร้างองค์กรของ กฟผ. จะมีการลดจำนวนพนักงานลงเกือบ 7,000 คนนั้น ในความเป็นจริง พนักงาน กฟผ. จะมีจำนวนลดลงตามธรรมชาติจากการเกษียณอายุตามวาระ ซึ่งในช่วงปี 2561 – 2566 มีผู้เกษียณประมาณ 6,900 คน ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องปลดพนักงาน และ กฟผ. จะยังคงเปิดรับสมัครพนักงานในสาขาวิชาชีพที่มีความจำเป็นในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพพร้อมไปกับการปรับทักษะพนักงานให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานภายใต้โครงสร้างใหม่ของ กฟผ. ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วในอนาคต

          “การปรับโครงสร้างองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้น เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพื่อให้องค์กรพร้อมรับการแข่งขันในอนาคตได้ จะเห็นว่าปัจจุบันองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่างปรับตัวให้เข้ากับสภาพการณ์ปัจจุบันและรองรับการขยายงานในอนาคตกันทั้งนั้น ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงาน กฟผ. มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเป็นอย่างดี” โฆษก กฟผ. กล่าว

20180515 PRE01 01