กฟผ. ร่วมลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาระบบงานหนังสือค้ำประกันผ่าน Digital L/G สู่เทคโนโลยี Blockchain ในอนาคต” ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในการพัฒนากระบวนการออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดต้นทุนในการดำเนินงาน เตรียมพร้อมต่อยอดสู่การใช้เทคโนโลยี Blockchain

         นายวันชัย หงส์เชิดชัย รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การพัฒนาระบบงานหนังสือค้ำประกันผ่าน Digital L/G สู่เทคโนโลยี Blockchain ในอนาคต” ร่วมกับ นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Corporate Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์  ผู้ช่วยผู้ว่าการการเงิน กฟผ. และ นางภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เพื่อเป็นการศึกษานวัตกรรม Blockchain และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบงานหนังสือ ค้ำประกันของ กฟผ. ซึ่งถือเป็นการนำนวัตกรรมทางการเงินมาปรับใช้กับการทำงานภายในองค์การ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่องค์การ ณ โถงธนบดีธนกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ กทม. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

         ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนากระบวนการออกหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee : LG) โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดความยุ่งยากในด้านเอกสาร โดยเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน สามารถขออนุมัติหนังสือค้ำประกันจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวดเร็ว และประหยัดต้นทุนในการดำเนินการ เป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมเพื่อต่อยอดสู่การนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ก่อนเข้าร่วมทดสอบใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย