กฟผ. จัดสัมมนา EGAT IT DAY 2018 : Powering the Future with Digital มุ่งสร้างความตระหนักถึงการนำเทคโนโลยี และข้อมูลทางสารสนเทศที่มีประโยชน์อย่างมหาศาล มาปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์การ

20180522-MIS01-01

          นายไวบูลย์ ชาญเชี่ยว ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนา EGAT IT DAY 2018 : Powering the Future with Digital จัดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความตระหนักถึงกระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

          ปัจจุบันเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งเป็นช่วงเวลาของความท้าทายขององค์การ หาก กฟผ. ก้าวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการนำข้อมูลต่างๆ ขององค์การมาใช้ประโยชน์ ก็จะได้โอกาสใหม่ๆ ทางด้านธุรกิจ องค์การจะสามารถเดินหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ในทางกลับกัน หากยังไม่สามารถตามกระแสเทคโนโลยีได้ทัน ก็จะเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินงานในอนาคต

          กฟผ. ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา E.G.A.T. ในมิติ A ขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลสารสนเทศ (Information Driven Organization) โดยให้ความสำคัญกับเรื่อง Big Data Platform เพื่อช่วยทำให้การวางแผน และการปฏิบัติงานต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า และแผนงานปฏิบัติการด้านดิจิทัลต่างๆ ตามแผนพัฒนาดิจิทัล กฟผ. โดยเน้นการบูรณาการงานต่างๆ ในภาพรวมขององค์การ อีกทั้ง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือระบบต่างๆ หรือเชื่อมโยงข้อมูลขององค์การจากแหล่งต่างๆ มารวมเป็น Single Source of Truth ซึ่งจะทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์