เปิดประชุม Kickoff Meeting โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ หรือ NETP ระหว่าง 3 การไฟฟ้า มุ่งวิจัยและพัฒนาแนวทางเพื่อรองรับเทรนด์ Prosumer ที่ผู้บริโภคเป็นทั้งผู้ผลิตใช้เองและขายไฟฟ้าเข้าระบบเพิ่มขึ้นในอนาคต ไม่ให้สร้างผลกระทบต่อประชาชน

20180523 MIS01 01

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานการประชุม Kickoff Meeting เพื่อพิจารณากระบวนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทำแผนที่นำทางดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ กฟผ. หลังจากได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางฯ ไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ รองผู้ว่าการวิชาการและบริหารพัสดุ กฟน. นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า กฟภ. พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง 3 การไฟฟ้าเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ.

          นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี กล่าวว่า โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทำแผนที่นำทางดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ที่ต้องการให้รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานมีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับรูปแบบอุตสาหกรรมไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน โดยศึกษาผลกระทบ การกำกับดูแลและกำหนดนโยบาย เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยในอนาคต เพื่อศึกษา ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ (NETP) รวมถึงเพื่อศึกษาโครงสร้าง และแผนที่นำทาง (Roadmap) แพลตฟอร์มการไฟฟ้าแห่งชาติ (NDUP)

          เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคที่กำลังจะเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่เคยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจากหน่วยงานการไฟฟ้า เป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และมีไฟฟ้าส่วนที่เหลือที่พร้อมจะขายเข้าระบบ (Prosumer) หรือการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายกันในกลุ่มหมู่บ้านจัดสรร นิคมอุตสาหกรรม ส่วนที่เหลือพร้อมขายเข้าสู่ระบบสายส่งจำหน่ายของการไฟฟ้า แนวโน้มด้านการใช้ไฟฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนไปนี้ หากทั้ง 3 องค์กรการไฟฟ้าไม่ปรับตัว จะทำให้ กฟผ. ต้องมีภาระจากการที่ต้องเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อ Backup ให้กับระบบเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคมีไฟฟ้าใช้ตลอด 24 ชั่วโมง และภาระดังกล่าวจะถูกส่งผ่านไปให้ผู้ใช้ไฟในรูปแบบของค่าไฟ

          การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดตั้ง NETP ทำให้เกิดระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำระบบไมโครกริด สมาร์ทกริด ระบบกักเก็บพลังงานมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้ผลิตไฟฟ้าใช้เองและต้องการขายเข้าระบบ สามารถเชื่อมโยงกับระบบสายส่งของทั้ง 3 การไฟฟ้าได้อย่างไม่มีปัญหา และไม่กระทบกับโรงไฟฟ้าหลักที่มีอยู่ในระบบ

          สำหรับแผนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ในระยะแรกนี้ คือในเดือนพฤษภาคม จะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบกฎระเบียบ และการกำกับดูแลของประเทศ รวมถึงการจ้างที่ปรึกษาโครงการ และเริ่มออกแบบแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติในเดือนสิงหาคมนี้ และสุดท้ายในปี 2563 – 2565 จะมีการขยายผลการใช้งานในพื้นที่บางส่วนของทั้ง 3 การไฟฟ้าต่อไป