เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ “กฟผ. น้อมเกล้าฯ อนุรักษ์สินทรัพย์ไทย” ซึ่งนำเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) น้อมนำพระราชปณิธานงานอนุรักษ์ทรัพยากร มาดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่เขตเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ โดยมี นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนและโรงไฟฟ้า เฝ้ารับเสด็จ

         สำหรับการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ อพ.สธ. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2561 ภายใต้แนวคิด "ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการทรงงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่สนองพระราชดำริ ด้านการงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น