กฟผ. และราชบุรีโฮลดิ้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงงานพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจกลุ่ม กฟผ. อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตอย่างยั่งยืน

         เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงงานพัฒนาธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) โดยมี นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า และนายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม และมี นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ และนายพีระวัฒน์ พุ่มทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 20 อาคาร ท.102 สำนักงานใหญ่ กฟผ.

         สำหรับบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายธุรกิจกลุ่ม กฟผ. ที่กำหนดให้การดำเนินธุรกิจกลุ่ม กฟผ. มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยมีขอบเขตความร่วมมือคือ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง การศึกษาแนวโน้มธุรกิจอื่นๆ ที่เกิดจาก Disruptive Technology การแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลระหว่างกัน การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสในการธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ รองรับการเติบโตทางธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่าย รวมทั้ง การดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม