20180510-MIS01-01

          นายศักดิ์สกุล อุดมฤทธิ์ หัวหน้าหน่วยก่อสร้างสายส่งปริมณฑล โครงการพัฒนาระบบส่งนครหลวงและปริมณฑล พร้อมผู้เกี่ยวข้องได้ทำการทดสอบสายส่ง 230 kV สีคิ้ว 2 – สีคิ้ว 3 วงจรที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการ AC Withstand อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงสีคิ้ว 3 ซึ่งผลการทดสอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมนำเข้าใช้งานในระบบต่อไป