กฟผ. ร่วมกับ สพฐ. จัดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานสำหรับเยาวชนทั่วประเทศ เสริมสร้างความเข้าใจด้านพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

         นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดค่าย Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน ซึ่ง กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้น โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาจาก 36 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 108 คน ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2561 ณ เขื่อนสิรินธร กฟผ. จังหวัดอุบลราชธานี

         กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อหวังสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนใช้และพบอยู่ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ที่มา ความสำคัญ และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนเข้าใจ สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน ครอบครัว ตลอดจนเกิดการจัดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลในระดับชุมชนต่อไป โดยผ่านกิจกรรมในแต่ละฐานที่จะได้ทั้งความรู้และความสนุก และนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ กิจกรรมในค่าย มีการเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆ คือ ด้านพลังงานไฟฟ้า 6 ฐานการเรียนรู้ย่อยได้แก่ 1. ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมาย 2. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า 3. อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้าและปลอดภัย 4. Smart Learning Energy 5. การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า และ 6. คิด คิด คิด พิชิต CO2 และกิจกรรมด้านการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 1. ฉลาดคิด ฉลาดใช้ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 2. LCA สู่ตะกร้าเขียว 3. Go Green for Life 4. น้ำใช้ น้ำทิ้ง เพื่ออนาคต และ 5. รวมพลังความคิดพิชิต CO2

         Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับครู และนักเรียนโครงการห้องเรียนสีเขียว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 โดยแบ่งเป็นค่ายสำหรับครู 5 รุ่น ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2561 และค่ายสำหรับนักเรียน 11 รุ่น ในเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ณ เขื่อนและศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ ของ กฟผ. ในแต่ละภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาศักยภาพในการเป็นวิทยากรนักเรียนแกนนำในโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน