กฟผ. ผุดโครงการ Big Data Analytics พร้อมเปิดใช้งาน Platform ปลอดภัยและไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากพัฒนามาจากซอต์ฟแวร์ Open Source ซึ่งสามารถรองรับการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา

         การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคณะทำงานพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) กฟผ. ได้พัฒนา Big Data Analytics Platform แล้วเสร็จ พร้อมที่จะให้บริการใน กฟผ.

         ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และความสามารถของคอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว กอปรกับข้อมูลมีมากมายและหลากหลายรูปแบบ ไหลเวียนอยู่ในโลกของการสื่อสาร หากต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่เหล่านี้ ต้องมีเทคโนโลยีรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ด้วย ซึ่งเทคโนโลยีเดิมอาจไม่รองรับ จึงเกิดโครงการ Big Data Analytics ขึ้น

         คุณลักษณะของข้อมูลที่เรียกว่า Big Data สามารถอธิบายได้ด้วย 4 V คือ 1. Volume ขนาดของข้อมูลมีขนาดใหญ่ มีปริมาณข้อมูลมาก อาทิ ปริมาณการค้นหาในเว็บไซต์ Google ที่มีถึง 5,000 ล้านครั้งต่อวัน 2. Variety ข้อมูลมีความหลากหลาย สามารถเป็นได้ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้างได้ อาทิ ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ 3. Velocity ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว มีการส่งผ่านข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อาทิ การโพสต์ในเฟซบุ๊ก การทวิตในทวิตเตอร์ การอัพโหลดวิดีโอ เซ็นเซอร์จากอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 4. Veracity คุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล อาทิ แหล่งที่มาของข้อมูล ใช้วิธีอะไรในการเก็บข้อมูล ข้อมูลนำมาใช้เป็นข้อมูลสรุปหรือข้อมูลดิบ หรือข้อมูลนี้ถูกแก้ไขมาแล้วหรือไม่ การทราบแหล่งที่มาของข้อมูลมีผลต่อความน่าเชื่อของข้อมูล

         สำหรับการพัฒนา Big Data Analytics Platform เบื้องต้นแล้วเสร็จราวเดือนมกราคม 2561 โดยเป็นการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของ กฟผ. และไม่เสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากพัฒนามาจากซอต์ฟแวร์ Open Source ซึ่งสามารถรองรับการเขียนโปรแกรมได้หลายภาษา ในปี 2561 มีแผนการดำเนินงาน โครงการนำร่องจำนวน 2 โครงการคือ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ประเมินสภาพหม้อแปลง และโครงการวิเคราะห์และพยากรณ์สุขภาพของอุปกรณ์สำคัญในโรงไฟฟ้า

         หลักการวิเคราะห์ข้อมูล Big data บน Platform ที่พัฒนาขึ้น เริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้รับจากการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงระบุข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการวิเคราะห์ จากนั้นทำการดึงข้อมูลสำคัญเข้าสู่ Platform เพื่อนำมาหารูปแบบของข้อมูลที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หารูปแบบความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ หาแนวโน้มต่างๆ ที่น่าสนใจ และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล Big data ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงลึก (Insight) ซึ่งผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของ กฟผ. และประเทศชาติต่อไป