การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการติดตามและประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคผลิตไฟฟ้า” โดยมี นายกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. รวมถึงผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

         การจัดประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาคผลิตไฟฟ้า เรื่องทิศทางการดำเนินการด้านก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเหมาะสมของประเทศ (NAMA) และการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (NDC) แนวทางการประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยและภาคการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนแลกเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและหาแนวทางการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคผลิตไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างเครือข่ายร่วมกันในอนาคต