20180608 CSR01 01

         จากกิจกรรมโหวต และตอบแบบสอบถามฉลากเบอร์ 5 โฉมใหม่ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 นั้น ขณะนี้ ทางทีมงาน กฟผ. ได้สุ่มผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ด้านล่าง หรือเพียงค้นหาชื่อด้วยวิธีการ Ctrl+F และพิมพ์ชื่อของคุณ

         ทั้งนี้ ผลการสุ่มรางวัลของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

20180608 CSR01 02

ผู้ได้รับรางวัลเสื้อเบอร์ 5 จำนวน 50 รางวัล ได้แก่

 1. ชไมเพลินนัยนา ศุกรีเขตร
 2. วรรณศักดิ์ อาภาเกียรติคุณ
 3. สิริรัชต์ ชุติมิต
 4. มุขดา ธนันทา
 5. นกนรินทร์ ไพฑูรย์
 6. รัชนีกร ตวงอิทธิกุล
 7. ศิราณี ใจบุญ
 8. เดชาวัต เอื้อนวกิจ
 9. สุนทรี ชัยภิญโญ
 10. สุภาวดี เลขวรรณวิจิตร
 11. สำลี เดชมา
 12. ประกฤติ ลอตระกูล
 13. ธัญญนิจย์ นาคสินธุ์
 14. วันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์
 15. ชนิดา รอดแสง
 16. เจตจำนง พันธ์งาม
 17. เยาวลักษณ์ นภาอำไพพร
 18. เพิ่มศักดิ์ เกษมสุข
 19. กนกรัตน์ เทศนาคติธรรม
 20. วราพร จินดาวรรณ
 21. รำพึง ธารน้ำ
 22. สมจิตร ขำใจ
 23. สุธิพัทธ์ แสงโสรัตน์
 24. จรูญศรี แข่งขัน
 25. จิตตรา คงเทพ
 26. พีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์
 27. มณี วัฒนรัตน์
 28. จตุพร ธรรมสิงหรัตน์
 29. กชวรรณ มีสว่าง
 30. มรกต เทศธรรม
 31. ชัยอานนท์ ไหลประเสริฐ
 32. ธวัชชัย ชยาวนิช
 33. ทิพวัลย์ โพธิเพียรทอง
 34. วิโรจน์ จารุวสุพันธุ์
 35. ชลธิชา ชาญณรงค์
 36. บุหงา มาปันสาย
 37. ศิโรรัตน์ ศิริเพ็ญ
 38. วรารักษ์ ขาวขำ
 39. ปรียาภัทร์ มูลแก้ว
 40. ถนอมจิต   ท้าวก๋า
 41. ชุตินันท์ เพ็ญศรี
 42. ผ่องพรรณ กอนมนต์
 43. ศิริลักษณ์ พืชธัญญากิจ
 44. ชาตรี ยอดดอนไพร
 45. ศิลป์ชัย เนตรกระจ่าง
 46. ธณวรรณ ปริรัตน์
 47. ทัศนี นิมิตสมานจิตต์
 48. สมบัติ รัตนกรรภิรมย์
 49. นาตยา เปรมใจชื่น
 50. วิสูตร สวนไผ่

20180608 CSR01 03

ผู้ได้รับรางวัลตุ๊กตา ENGY จำนวน 50 รางวัล ได้แก่

 1. สันต์ภพ นิลบุตร
 2. พัชราภรณ์ นนทะธรรม
 3. ศิริวิมล สุขสมบุญ
 4. สุดา เสริมประภาศิลป์
 5. ศิวพงศ์ สุขแย้ม
 6. ยุพิน โพธิบาล
 7. นัฐพงษ์ เขื่อนมั่น
 8. บังอร เต็งสกุล
 9. ชลิดา เกื้อชาติ
 10. ภัทรวุฒิ สนิ
 11. นายนิพนธ์ มาดทอง
 12. คมชาญ ตุลยวรเศรษฐ์
 13. วราทิพย์ พงษ์เภตรา
 14. สุรพงษ์ หอมสุนทร
 15. อับดุลรอมาน สาและ
 16. มาณพ บุญเรือง
 17. witess srestabunjong
 18. สวรรทิพย์ ปัญนรเศรษฐ์
 19. ประสาทวิทย์ เขจรไลย์
 20. บังอรนุช เล้าเจริญชัย
 21. สห ตุลพงศ์
 22. สุขสันต์ ชูช่วย
 23. อนุศักดิ์ ดิสดี
 24. สุวรรณ พันธุ์เขตรกิจ
 25. รวิสุดา จันทร์เทศ
 26. ธิดา ประสมผล
 27. อมรรัตน์ แซ่ลิ้ม
 28. อรุณี มาลัยมงคล
 29. Suriya hounthasarn
 30. สมศรี สวัสดี
 31. ทิพากร เอี่ยวสิโป
 32. ณัฐนันท์ วิฆเนศพงศ์
 33. สาวิณี พนเจริญสวัสดิ์
 34. ธนาเกียรติ์ อนันต์วรปัญญา
 35. เชิดศักดิ์ เพิ่มทรัพย์
 36. กัญจน์อมร วิจิตรปฐมกุล
 37. ประจักษ์ โพสาวัง
 38. ระพีพรรณ เชี่ยวชาญทอง
 39. ปิยวรรณ เบญจประภาพร
 40. นพดล งานยางหวาย
 41. สุวรรณา จิตร์สุภาพ
 42. เสมอศักดิ์ หลากสุขถม
 43. พิมลพร อึ้้งชัยพงษ์
 44. ผ่องศรี เอี่ยมเอื้อยุทธ
 45. สมชาย คงใหญ่
 46. กนกวรรณ อินแสง
 47. อำนวยศิลป์ ปัทมะ
 48. สมศักดิ์ ต้องลี้พาล
 49. คอซัลลี ขุนหลัด
 50. ณิชาภัทร เพ็ชรวิไชย

ทั้งนี้ กฟผ. จะดำเนินการจัดส่งของรางวัลตามชื่อ และที่อยู่ที่ผู้โชคดีได้ส่งมาในการตอบแบบสอบถาม