เขื่อนกิ่วคอหมา

ที่ตั้งโครงการ

         บ้านห้วยสะเหน้า ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

 

ลักษณะโครงการ

         เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินสูง 43.5 ม. ยาว 500 ม. สันเขื่อนกว้าง 8 ม. สามารถกักเก็บน้ำได้ 170 ล้าน ลบ.ม.

 

ลักษณะทางอุทกวิทยา

ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำวัง
ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำวัง
พื้นที่รับนั้ำฝน (Watershed Area) 1,275.00 ตร.กม.
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 1,039.00 มม./ปี
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างโดยเฉลี่ยรายปี (Annual Runoff) 265.00 ล้าน ลบ.ม.
ความยาวของลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงาน 150 กิโลเมตร
ความลาดท้องน้ำบริเวณหัวงาน 1 : 1,000

 

ลักษณะทางวิศวกรรมของโครงการ

         ปริมาณการใช้น้ำ 163.80 ล้าน ลบ.ม.

ความสูงของระดับน้ำเก็บกักความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)พื้นที่ผิวอ่างเก็บน้ำ (ไร่)
ต่ำสุด +325.000 ม.รทก. 6.20 1,063
ปกติ +350.20 ม.รทก. 170.00 7,925
สูงสุด +352.90 ม.รทก. 208.60 9,600

 

ลักษณะของเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ

เขื่อนหลัก (Main Dam) และทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ (Saddle Dam)

 เขื่อนหลัก (Main Dam)ทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ (Saddle Dam)
ประเภท ดินถมบดอัดแน่นแบ่งส่วน (Zone Type) ดินถมบดอัดแน่นเนื้อเดียว (Homogeneous Type)
ระดับสันเขื่อน +355.50 ม.รทก. +355.50 ม.รทก.
ความกว้างที่สันเขื่อน 8.00 ม. 6.00 ม.
ความยาวที่สันเขื่อน 500.00 ม. 300.00 ม.
ความกว้างฐานที่จุดลึกสุด 275.00 ม. 102 ม.
ความลาดด้านเหนือน้ำ 1 : 2.5 และ 1 : 3.0 1 : 3.0
ความลาดด้านท้ายน้ำ 1 : 2.0 และ 1 : 2.5 1 : 2.5

 

อาคารประกอบ

อาคารระบายน้ำล้น (Service Spillway)

จุดที่ตั้ง ฝั่งขวาของเขื่อนหลัก
ชนิด อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีสันฝาย
แบบติดตั้งประตูโค้งบนสันฝาย Radial Gate Spillway
ขนาดบานระบาย 12.50 x 7.00 ม.
จำนวน 3 บาน
ความกว้างของทางระบายน้ำ 42.50 ม.
ความยาวของอาคาร (ยาวรวม) 800  ม.
ระดับพื้นธรณี (สันฝาย) บานระบาย +346.50 ม.รทก.
ระดับน้ำนองสูงสุด +352.90 ม.รทก.
Flood Surcharge 6.40 ม.
ระบายน้ำได้สูงสุด 1,209.00 ลบ.ม./วินาที
อัตราการระบายน้ำรอบการเกิดซ้ำ 1,000 ปี

 

อาคารส่งน้ำและระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet)

จุดที่ตั้ง ฝั่งขวาของเขื่อนหลัก
ชนิดท่อ ท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาวของท่อเหล็กเหนียว(ท่อหลัก) 205.00 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อเหล็กเหนียว 2.50 ม.
ความหนาท่อเหล็กเหนียว 18 มม.
อาคารรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
ธรณีอาคารรับน้ำ ระดับที่ 1: +325.000 ม.รทก.
ระดับที่ 2: +333.676 ม.รทก.
ระดับที่ 3: +341.176 ม.รทก.

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 5.5 เมกะวัตต์
จำนวน 3 เครื่อง (2x2.5 เมกะวัตต์ และ 1x0.5 เมกะวัตต์)
ระบบส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี 69.37 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบได้ประมาณปีละ 50.657 ล้านหน่วย
  2. เป็นโครงการที่ใช้ทรัพยากรประเทศสูงถึง 58%
  3. ช่วยลดการนำเข้าเชื่อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 12.66 ล้านลิตร/ปี
  4. ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 28,398.75 ตัน/ปี ซึ่ง กฟผ. สามารถพัฒนาเป็นโครงการกลไกพัฒนาพลังงานสะอาด (CDM) ได้
  5. ช่วยลดปัญหาโลกร้อน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กฟผ.

รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน 0100/448 ลว. 22 กันยายน 2554 เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน เขื่อนกิ่วคอหมา และท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์

 

มิถุนายน 2561