×

Notice

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

เขื่อนกิ่วคอหมา

ที่ตั้งโครงการ

         บ้านห้วยสะเหน้า ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

 

ลักษณะโครงการ

         เป็นโครงการประเภทอ่างเก็บน้ำ ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินสูง 43.5 ม. ยาว 500 ม. สันเขื่อนกว้าง 8 ม. สามารถกักเก็บน้ำได้ 170 ล้าน ลบ.ม.

 

ลักษณะทางอุทกวิทยา

ลุ่มน้ำหลัก ลุ่มน้ำวัง
ลุ่มน้ำสาขา ลุ่มน้ำวัง
พื้นที่รับนั้ำฝน (Watershed Area) 1,275.00 ตร.กม.
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 1,039.00 มม./ปี
ปริมาณน้ำไหลลงอ่างโดยเฉลี่ยรายปี (Annual Runoff) 265.00 ล้าน ลบ.ม.
ความยาวของลำน้ำจากต้นน้ำถึงหัวงาน 150 กิโลเมตร
ความลาดท้องน้ำบริเวณหัวงาน 1 : 1,000

 

ลักษณะทางวิศวกรรมของโครงการ

         ปริมาณการใช้น้ำ 163.80 ล้าน ลบ.ม.

ความสูงของระดับน้ำเก็บกักความจุอ่าง (ล้าน ลบ.ม.)พื้นที่ผิวอ่างเก็บน้ำ (ไร่)
ต่ำสุด +325.000 ม.รทก. 6.20 1,063
ปกติ +350.20 ม.รทก. 170.00 7,925
สูงสุด +352.90 ม.รทก. 208.60 9,600

 

ลักษณะของเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ

เขื่อนหลัก (Main Dam) และทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ (Saddle Dam)

 เขื่อนหลัก (Main Dam)ทำนบดินปิดช่องเขาต่ำ (Saddle Dam)
ประเภท ดินถมบดอัดแน่นแบ่งส่วน (Zone Type) ดินถมบดอัดแน่นเนื้อเดียว (Homogeneous Type)
ระดับสันเขื่อน +355.50 ม.รทก. +355.50 ม.รทก.
ความกว้างที่สันเขื่อน 8.00 ม. 6.00 ม.
ความยาวที่สันเขื่อน 500.00 ม. 300.00 ม.
ความกว้างฐานที่จุดลึกสุด 275.00 ม. 102 ม.
ความลาดด้านเหนือน้ำ 1 : 2.5 และ 1 : 3.0 1 : 3.0
ความลาดด้านท้ายน้ำ 1 : 2.0 และ 1 : 2.5 1 : 2.5

 

อาคารประกอบ

อาคารระบายน้ำล้น (Service Spillway)

จุดที่ตั้ง ฝั่งขวาของเขื่อนหลัก
ชนิด อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีสันฝาย
แบบติดตั้งประตูโค้งบนสันฝาย Radial Gate Spillway
ขนาดบานระบาย 12.50 x 7.00 ม.
จำนวน 3 บาน
ความกว้างของทางระบายน้ำ 42.50 ม.
ความยาวของอาคาร (ยาวรวม) 800  ม.
ระดับพื้นธรณี (สันฝาย) บานระบาย +346.50 ม.รทก.
ระดับน้ำนองสูงสุด +352.90 ม.รทก.
Flood Surcharge 6.40 ม.
ระบายน้ำได้สูงสุด 1,209.00 ลบ.ม./วินาที
อัตราการระบายน้ำรอบการเกิดซ้ำ 1,000 ปี

 

อาคารส่งน้ำและระบายน้ำลงลำน้ำเดิม (River Outlet)

จุดที่ตั้ง ฝั่งขวาของเขื่อนหลัก
ชนิดท่อ ท่อเหล็กเหนียวหุ้มด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความยาวของท่อเหล็กเหนียว(ท่อหลัก) 205.00 ม.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อเหล็กเหนียว 2.50 ม.
ความหนาท่อเหล็กเหนียว 18 มม.
อาคารรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กชนิดรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
ธรณีอาคารรับน้ำ ระดับที่ 1: +325.000 ม.รทก.
ระดับที่ 2: +333.676 ม.รทก.
ระดับที่ 3: +341.176 ม.รทก.

 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

กำลังผลิตไฟฟ้ารวม 5.5 เมกะวัตต์
จำนวน 3 เครื่อง (2x2.5 เมกะวัตต์ และ 1x0.5 เมกะวัตต์)
ระบบส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายปี 69.37 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบได้ประมาณปีละ 50.657 ล้านหน่วย
  2. เป็นโครงการที่ใช้ทรัพยากรประเทศสูงถึง 58%
  3. ช่วยลดการนำเข้าเชื่อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 12.66 ล้านลิตร/ปี
  4. ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 28,398.75 ตัน/ปี ซึ่ง กฟผ. สามารถพัฒนาเป็นโครงการกลไกพัฒนาพลังงานสะอาด (CDM) ได้
  5. ช่วยลดปัญหาโลกร้อน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กฟผ.

รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงพลังงาน ที่ พน 0100/448 ลว. 22 กันยายน 2554 เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนคลองตรอน เขื่อนกิ่วคอหมา และท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์

 

{gallery}plants-dams/dam-kewkorma{/gallery}

มิถุนายน 2561