นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และอนุรักษ์พลังงาน สัปดาห์วันสิ่งแวดล้อม กฟผ. ประจำปี 2561 โดยมีว่าที่ รต.อภิพงศ์ พู่วณิชย์ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา กฟผ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 267 ต้น ประกอบด้วยการปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 67 ต้น และต้นยางนา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำหน่วยงาน กฟผ. จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณสามแยกชุดงานถนน เขื่อนรัชชประภา พร้อมทั้งจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดนิทรรศการโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา นายเชาวลิต ช่วยสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชี่ยวหลาน และเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียนโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม โรงเรียนบ้านพัฒนา โรงเรียนบ้านพัฒนา 2 ร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

         สำหรับการปลูกต้นไม้เพื่อช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มก๊าซออกซิเจนให้กับสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นสำคัญที่กำลังจะสูญหายไปให้คงอยู่ และจัดนิทรรศการโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ความรู้ส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ในการทำการเกษตรและใช้ภายในครัวเรือน ช่วยลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง