กฟผ. ร่วมกับ องค์การซีเกรฝ่ายไทย จัดสัมมนาวิชาการ Thailand Power Grid Transition เพิ่มความรู้ เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ พร้อมประชุมคณะกรรมการองค์การซีเกรฝ่ายไทย ครั้งที่ 1/2561

         เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ดร.ณอคุณ สิทธิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการองค์การซีเกรฝ่ายไทย (Thailand National Committee of CIGRE: TNC-CIGRE) เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการซีเกร ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Thailand Power Grid Transition จัดโดย กฟผ. ร่วมกับ องค์การซีเกรฝ่ายไทย เพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมี นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า (ชสค.) ในฐานะประธานคณะทำงานวิชาการซีเกรฝ่ายไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย นายเริงชัย คงทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง (ชสบ.) คณะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานที่เป็นสมาชิกองค์การซีเกรฝ่ายไทย สถาบันการศึกษา และผู้สนใจกว่า 150 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

         ภายในงานสัมมนา ได้มีการจัดบรรยายเรื่อง Ready for Smart Power Grid Transition-Practical Experience in Transformer Online Monitoring under Technical, Operational and Commercial Aspects โดย Mr.Thomas Kessler, Head of Portfolio-Management, Transformer Services, Siemens AG และ รศ.ดร.ธนพงศ์ สุวรรณศรี อาจารย์และนักวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, เรื่อง New Technology of Cable and Power transformer Online Monitoring โดย นายนพพร บุญเพียร และ นายศรชัย บัวแก้ว จาก การไฟฟ้านครหลวง, เรื่อง Digital Substation-trend and Key Technology & New Development of Smart Grid โดย Mr. Li Li, SC B5 National Member of China NR Deputy Chief Engineer, NR Electric Co.,Ltd. และเรื่อง Forecasting of Electricity Production from Renewable Energy Power Plants โดย รศ.ดร.สมพร สิริสำราญนุกูล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         ในวันเดียวกันนี้ ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานคณะกรรมการองค์การซีเกรฝ่ายไทย ยังได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการองค์การซีเกรฝ่ายไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบีบี 406 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เพื่อสรุปความคืบหน้าผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกับหารือแนวทางการดำเนินงานในอนาคต และต้อนรับสมาชิกใหม่ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พรีไซซ ดิจิทัล อิโคโนมี จำกัด, บริษัท พรีไซซ อิเลคโทร-แมคคานิเคิล เวอร์คส์ จำกัด แบบรายบุคคลจำนวน 2 คน ได้แก่ นายเริงชัย คงทอง ผู้ช่วยผู้ว่าการบำรุงรักษาระบบส่ง (ชสบ.), นายศานิต ด่านศมสถิต ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจสายงานระบบส่ง (อจส.) และเป็นครั้งแรกที่มีสมาชิกนักศึกษาจำนวน 3 คน ทำให้ปี 2561 องค์การซีเกรฝ่ายไทย มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 27 หน่วยงาน 31 รายบุคคล และนักศึกษา 3 คน การเข้าร่วมเป็นสมาชิกดังกล่าว ถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานกันอย่างใกล้ชิด และมีการจัดการด้านการวางแผน ก่อสร้าง และจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศในอนาคต

          “