เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 นายไกรโชค ผลชีวิน ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ (ชพฟช.) เป็นประธานในพิธีวางท่อซีเมนต์ เพื่อสร้างบ้านปลา และร่วมกันปลูกหญ้าทะเลโดยมีนายเผ่าพงษ์ เต็มสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการ (อชค.) นางเยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-สื่อสาร (ช.อสอ-สส.) ดร.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-วิชาการ (ช.อสค-ว) และผู้บริหารโรงไฟฟ้ากระบี่ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) กองเหมืองกระบี่ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จากส่วนกลางและในจังหวัดกระบี่ รวมทั้งสื่อมวลชนส่วนกลาง และจังหวัดกระบี่ ร่วมด้วยนายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา หัวหน้าฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ นายสุริยะ บุษบงค์ นายก อบต.เกาะศรีบอยา นายสำราญ ระเด่น กำนัน ตำบลเกาะศรีบอยา เยาวชน ประชาชนในพื้นที่จำนวนมากร่วมปลูกหญ้าทะเล ณ บริเวณเกาะบ้านปู ตำบลศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

            นายไกรโชค ผลชีวิน (ชพฟช.) กล่าว่า การปลูกหญ้าทะเลเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ฟื้นฟูหญ้าทะเล ตามโครงการศึกษาเพื่อฟื้นฟูบ้านปลาหญ้าทะเล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล ในพื้นจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบนิเวศวิทยา เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ รวมทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนอีกหลายชนิด จึงทำให้มีสภาพเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำหลายชนิด เช่น พะยูน เต่าทะเล

            โครงการนี้ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่ เป็นผู้ดำเนินการ โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม 2556 ด้วยการฟื้นฟูหญ้าทะเล 2 แบบ คือ แบบแยกกอและแบบเพาะเมล็ด จากการวิจัยนั้นได้กำหนดให้มีการปลูกหญ้าทะเลท้องถิ่น จำนวน 3 ชนิด คือ หญ้าใบมะกรูด หญ้าชะเงาเต่า และหญ้าคาทะเล ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน

            โดยจัดกิจการสร้างบ้านปลา และปลูกหญ้าทะเล 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม และครั้งที่ 3 วันที่ 24 ถึง 26 พฤษภาคม 2556 ในพื้นที่บริเวณหาดบ้านเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

           ด้าน นายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา หัวหน้าฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว เชื่อมั่นว่า หญ้าทะเลที่ กฟผ. ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันปลูกจะเจริญเติบโต จนเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำขนาดใหญ่ต่อไปในอนาคต และยังมั่นใจว่าหลังจากการปลูกหญ้าทะเลทั้ง 3 ครั้งนี้จะเพิ่มจำนวนยิ่งขึ้นโดยที่ชุมชนจะมีส่วนสำคัญในการดูแล เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและเพิ่มจำนวนสัตว์มากขึ้น ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ กฟผ. ชุมชน และทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ ขอบคุณ สื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมทำข่าวเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป